กำหนดการ

วันที่ 8 มีนาคม 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

เวลา รายการ
08:00 - 14:00

                                              กำหนดการ

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565

     วันพุธที่ 8 มีนาคม  2565  ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

  เวลา  08.00 - 09.30 น.   -  นักเรียนลงทะเบียนรับชุดครุย  บริเวณชั้นล่างอาคารเซนต์ปีเตอร์

                       09.45 น.    -  รวมนักเรียนเพื่อเข้าหอประชุม

           09.45 - 10.45 น.    -  จัดลำดับที่นั่ง ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมนักเรียนในการรับวุฒิบัตร

                       10.50 น.   -  นักเรียนพร้อมขึ้นรับวุฒิบัตรบนเวที

                       11.00 น.   -  ประธานในพิธี ภราดาดร.ศักดา สกนธวัฒน์  คณะภราดา 

                                         นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะครูผู้ร่วมบริหาร 

                                         เข้าสู่พิธี

                                       -  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                                       -  นักเรียนชมวิดีทัศน์ “ บ้านแดงขาว ” ก่อนเริ่มพิธี

                                       -  พิธีกรเชิญบาทหลวงขึ้นสู่เวที

                                       -  วจนพิธีกรรมขอพรแม่พระอัสสัมชัญเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

                                       -  พิธีกรอ่านประวัติประธานในพิธีโดยสังเขป

    -  ประธานในพิธีขึ้นสู่เวที จุดเทียนธูปบูชาพระ ถวายมาลัยกรพระแม่มารีฯ ถวายมาลัยกรนักบุญหลุยส์ ฯ เข้านั่งแท่นพิธี

    -  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กล่าวรายงาน

    -  ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร

    -  ประธานในพิธีกล่าวปัจฉิมโอวาท ในโอกาสที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา

    -  ประธานรุ่น 5639 นายธนชิต  อินจำปา มอบของที่ระลึกประธานในพิธีและกล่าวขอบคุณ

    -  ตัวแทนนักเรียนกล่าวความประทับใจ

    -  ร่วมร้องเพลง  “ มาร์ชอัสสัมชัญธนบุรี ”

                                       -  ประธานในพิธี ภราดาดร.ศักดา สกนธวัฒน์  คณะภราดา  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  นายกสมาคมศิษย์เก่า 

                                       คณะครูผู้ร่วมบริหาร และตัวแทนนักเรียนร่วมถ่ายภาพ

                     12.00 น.  -  เสร็จพิธีบนหอประชุมฯ

                     12.30 น.  -  ภราดาดร.ศักดา สกนธวัฒน์  คณะภราดา  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่า  คณะครูผู้ร่วมบริหาร และ                                               นักเรียนร่วมถ่ายภาพพาโนรามาที่ ACT สปอร์ต อารีน่า

                     12.30 น.  -  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่อาคารโกลเด้นจูบิลี่ และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

                     14.00 น.  -  คืนชุดครุยที่บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

 หมายเหตุ     ผู้เข้าร่วมพิธีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธี

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ณัฏฐวุฒิ ทองคำ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-202-6 (6.2.6) กิจกรรมมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ชั้น ม.6

6.2.6.1) ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมา
6.2.6.2) ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
6.2.6.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
6.2.6.4) ประสานงานเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียน,สมาคมผู้ปกครองและครูฯ,สมาคมศิษย์เก่า
6.2.6.5) ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
6.2.6.6) กำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.2.6.7) ประชุมคณะกรรมการสรุปการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-202-6 (6.2.6) กิจกรรมมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ชั้น ม.6
- 4-202-6 (6.2.6) กิจกรรมมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ชั้น ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 มี.ค. 2566)
- 4-202-6 (6.2.6) กิจกรรมมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ชั้น ม.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-200 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep