กำหนดการ

วันที่ 1 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 14/2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
09:00 - 16:00

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2565

สถานที่:อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรื่นจิต ใจมั่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-103 (6.3) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

1. ขออนุมัติงาน /โครงการ

2. กำหนดเป้าหมาย /วัตถุประสงค์การดำเนินงานให้ชัดเจน

3. ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ดำเนินงานตามแผนงาน

5. นำผลการดำเนินงานมาสรุปเพื่อหาข้อสรุป ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในปีต่อไป

6. จัดทำเล่มสรุปโครงการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-103 (6.3) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
- 6-103 (6.3) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 23 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่3/2565 (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 28 พ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)
- ถ่ายภาพบุคลากรในโอกาสก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ 60 ปี (วันที่ 17 ธ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 11/2565 (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 12/2565 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- สิ้นสุด 6-103 (6.3) งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 18 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 13/2564 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 14/2565 (วันที่ 1 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 6-100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep