กำหนดการ

วันที่ 28 มีนาคม 2566

การสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี ACT QUALITY STANDARD OF MUSIC 2023

สถานที่ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

เวลา รายการ
08:00 - 17:00

การสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี ACT QUALITY STANDARD OF MUSIC 2023

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนาณัติ กันสัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 403 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-402-5 (6.2.5) กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี ACT Music Exam

1) จัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา (P)

2) ดำเนินการ (D)

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี ACT Music Exam

- รับสมัครนักเรียน

- ประสานงานคณะกรรมการคุมสอบ

- ดำเนินการจัดการสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี

- วัดประเมินผลการเรียนผู้เรียน

- ประกาศผลการสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี

- จัดกิจกรรมรับเกียรติบัตร

3) ประเมินผลการดำเนินงาน (C)

- วัดประเมินความพึงพอใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

4) นำผลมาปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-402-5 (6.2.5) กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี ACT Music Exam
- 9-402-5 (6.2.5) กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี ACT Music Exam (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- การสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี ACT QUALITY STANDARD OF MUSIC 2023 (วันที่ 28 มี.ค. 2566)
- การสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี ACT QUALITY STANDARD OF MUSIC 2023 (วันที่ 29 มี.ค. 2566)
- 9-402-5 (6.2.5) กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี ACT Music Exam (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 9-400 งานศูนย์ดนตรี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ดนตรี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep