กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
09:00 - 12:00

9.00 - 12.00 น.  กิจกรรม Open House  สำหรับอนุบาลเด่นหล้า

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-202 (6.2) งานรับนักเรียนใหม่

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

-จัดเตรียมข้อมูลในการประชาสัมพันธ์

-แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ

-ประสานงานการจัดสถานที่รับสมัคร

2) ดำเนินการ (D)

2.1) กิจกรรมรับนักเรียน  ป.1

-จัดกิจกรรม Open House

-รับสมัครนักเรียน ป.1

-ดำเนินการรับสมัคร  นักเรียน ป.1

-ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ

-ประกาศผลสอบ

-รับมอบตัวรักษาสิทธิ์

2.2) กิจกรรมรับนักเรียน ม.1

-จัดทำเอกสารแจ้งแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิเรียนต่อของนักเรียนภายใน

- รับรักษาสิทธิ์นักเรียน ม.1 ภายใน

-เปิดรับสมัครนักเรียนภายนอก

-ประสานงานฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในการสอบคัดเลือกนักเรียนภายนอก

-ประกาศผล

-รับมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าเรียน ม.1

2.3) กิจกรรมรับนักเรียน ม.4

-จัดทำเอกสารแจ้งแนวปฏิบัติในการรักษาสิทธิเรียนต่อของนักเรียนภายใน

- รับรักษาสิทธิ์นักเรียน ม.4 ภายใน

-เปิดรับสมัครนักเรียนภายนอก

-ประสานงานฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในการสอบคัดเลือกนักเรียนภายนอก

-ประกาศผล

-รับมอบตัวรักษาสิทธิ์เข้าเรียน ม.4

2.4) กิจกรรมรับนักเรียนแทรกชั้น

-จัดทำระเบียบการรับนักเรียนแทรกชั้น

-ลงประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์โรงเรียน

-เขียนคำร้อง

-นัดวัน เวลา สอบประเมิน

-ดำเนินการสอบประเมินโดยฝ่ายวิชาการ

-ส่งผลการสอบให้เลขาผู้อำนวยการ

-ธุรการแจ้งผลการสอบให้ผู้ปกครอง

-ธุรการนัดหมายมอบตัวรักษาสิทธิ / พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร

 

3) ตรวจสอบ (C)

-ประเมินผลการรับสมัครนักเรียน 

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงในปีการศึกษาต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-202 (6.2) งานรับนักเรียนใหม่
- 3-202 (6.2) งานรับนักเรียนใหม่ (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลดารวีและอนุบาลแสนสุขสม (วันที่ 20 พ.ค. 2566)
- รับสมัคร ป.1 ออนไลน์ (ดารวี+แสนสุขสม) (วันที่ 20 พ.ค. 2566)
- รับสมัคร ป.1 ออนไลน์ (ดารวี+แสนสุขสม) (วันที่ 21 พ.ค. 2566)
- รับสมัคร ป.1 ออนไลน์ (ดารวี+แสนสุขสม) (วันที่ 22 พ.ค. 2566)
- รับสมัคร ป.1 ออนไลน์ (ดารวี+แสนสุขสม) (วันที่ 23 พ.ค. 2566)
- รับสมัคร ป.1 ออนไลน์ (ดารวี+แสนสุขสม) (วันที่ 24 พ.ค. 2566)
- รับสมัคร ป.1 ออนไลน์ (ดารวี+แสนสุขสม) (วันที่ 25 พ.ค. 2566)
- กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า (วันที่ 27 พ.ค. 2566)
- รับสมัคร ป.1 ออนไลน์ (เด่นหล้า) (วันที่ 27 พ.ค. 2566)
- รับสมัคร ป.1 ออนไลน์ (เด่นหล้า) (วันที่ 28 พ.ค. 2566)
- รับสมัคร ป.1 ออนไลน์ (เด่นหล้า) (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- รับสมัคร ป.1 ออนไลน์ (เด่นหล้า) (วันที่ 30 พ.ค. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-9 ก.ค.66 (วันที่ 1 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 3 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 4 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 5 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 6 มิ.ย. 2566)
- ประกาศผลอนุบาลเด่นหล้า และอนุบาลดารวี (โควต้า) (วันที่ 7 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ (รอบโควต้า) อนุบาลเด่นหล้า และอนุบาลดารวี (วันที่ 7 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 7 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ (รอบโควต้า) อนุบาลเด่นหล้า และอนุบาลดารวี (วันที่ 8 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 8 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ ป.1 (เด่นหล้า+ดารวี+แสนสุขสม) (วันที่ 9 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 9 มิ.ย. 2566)
- สอบประเมินนักเรียน ป.1 (รอบโควต้า) (เด่นหล้า+ดารวี+แสนสุขสม) (วันที่ 10 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ (รอบโควต้า) อนุบาลเด่นหล้า และอนุบาลดารวี (วันที่ 10 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ (รอบโควต้า) อนุบาลเด่นหล้า (วันที่ 11 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ (รอบโควต้า) อนุบาลเด่นหล้า (วันที่ 12 มิ.ย. 2566)
- ยื่นเอกสารรักษาสิทธิ (ดารวี) รอบโควต้า (วันที่ 12 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 12 มิ.ย. 2566)
- ยื่นเอกสารรักษาสิทธิ (เด่นหล้า) รอบโควต้า (วันที่ 13 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 13 มิ.ย. 2566)
- ประกาศผลการสอบประเมิน ป.1 (เด่นหล้า+ดารวี+แสนสุขสม) (วันที่ 14 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ ป.1 (เด่นหล้า+ดารวี+แสนสุขสม) รอบสอบประเมิน (วันที่ 14 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ ป.1 (เด่นหล้า+ดารวี+แสนสุขสม) รอบสอบประเมิน (วันที่ 15 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 15 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ ป.1 (เด่นหล้า+ดารวี+แสนสุขสม) รอบสอบประเมิน (วันที่ 16 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 16 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ ป.1 (เด่นหล้า+ดารวี+แสนสุขสม) รอบสอบประเมิน (วันที่ 17 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 17 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ ป.1 (เด่นหล้า+ดารวี+แสนสุขสม) รอบสอบประเมิน (วันที่ 18 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 18 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ ป.1 (เด่นหล้า+ดารวี+แสนสุขสม) รอบสอบประเมิน (วันที่ 19 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 19 มิ.ย. 2566)
- โอนเงินรักษาสิทธิ ป.1 (เด่นหล้า+ดารวี+แสนสุขสม) รอบสอบประเมิน (วันที่ 20 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 20 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 21 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 22 มิ.ย. 2566)
- ยื่นเอกสารรักษาสิทธิ (เด่นหล้า) รอบสอบประเมิน (วันที่ 23 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 23 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 24 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2566)
- ยื่นเอกสารรักษาสิทธิ (ดารวี + แสนสุขสม) รอบสอบประเมิน (วันที่ 26 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 1 ก.ค. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 2 ก.ค. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 3 ก.ค. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 4 ก.ค. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 5 ก.ค. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 6 ก.ค. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 7 ก.ค. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 8 ก.ค. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ วันสุดท้าย (วันที่ 9 ก.ค. 2566)
- สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (วันที่ 15 ก.ค. 2566)
- ประกาศผลสอบคัดเลือก ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (วันที่ 20 ก.ค. 2566)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 (วันที่ 16 มี.ค. 2567)
- สิ้นสุด 3-202 (6.2) งานรับนักเรียนใหม่ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : ดำเนินงานด้านธุรการของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep