กำหนดการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566

(หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / วันวิสาขบูชา

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

(หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / วันวิสาขบูชา

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-201 (6.1) งานธุรการ

1) วางแผน (P)

 -กำหนดปฏิทินในการทำงานของแผนก

 -จัดทำแผนการดำเนินงานของแผนก

  -สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงาน

  -กำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของแผนก

2) ดำเนินการ (D)

-ดำเนินงานตามวัฒนธรรมขององค์กรตาม Model ANGELS

-ประสานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

-ประชุมมอบหมายงาน ทำความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของแผนก

 -จัดทำปฏิทินกิจกรรมรวมของโรงเรียน

 -จัดเตรียม และหาวัสดุสำนักงานให้เพียงพอ

 -ติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในแผนกให้เป็นไปตามแผน

 -จัดทำจดหมายเหตุรายวันของโรงเรียน

 -จัดหาของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญให้หน่วยงานต่าง ๆ

 -ประสานงานครู บุคลากร  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 -จัดทำ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน

 -สรุปประเมินแผนงาน โครงการของแผนก

 -ประเมินผลบุคลากรในแผนกธุรการ

3) ตรวจสอบ (C)

-ประเมินสรุปแผนงานประจำปี

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำผลการประเมินมาพัฒนางานต่อไป

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-201 (6.1) งานธุรการ
- 3-201 (6.1) งานธุรการ (วันที่ 1 พ.ค. 2566)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / วันวิสาขบูชา (วันที่ 3 มิ.ย. 2566)
- หยุดชดเชย วันเฉลิมฯ พระราชินี และวันวิสาขบูชา (วันที่ 5 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2566)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 11 มิ.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 15 มิ.ย. 2566)
- หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (วันที่ 28 ก.ค. 2566)
- โรงเรียนหยุด (วันที่ 29 ก.ค. 2566)
- โรงเรียนหยุด (วันที่ 31 ก.ค. 2566)
- หยุด วันอาสาฬหบูชา (วันที่ 1 ส.ค. 2566)
- หยุด วันเข้าพรรษา (วันที่ 2 ส.ค. 2566)
- หยุด วันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2566)
- หยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ (วันที่ 14 ส.ค. 2566)
- หยุดวันอัสสัมชัญ (วันที่ 15 ส.ค. 2566)
- เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 24 ต.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 23 พ.ย. 2566)
- หยุด วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2566)
- โรงเรียนหยุด (วันที่ 9 ธ.ค. 2566)
- หยุดชยเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ธ.ค. 2566)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 23 ธ.ค. 2566)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2566)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 25 ธ.ค. 2566)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 26 ธ.ค. 2566)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 27 ธ.ค. 2566)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2566)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 29 ธ.ค. 2566)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 30 ธ.ค. 2566)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2566)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2567)
- หยุดเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2567)
- โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ (วันที่ 3 ม.ค. 2567)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 22 ก.พ. 2567)
- หยุด วันมาฆบูชา (วันที่ 24 ก.พ. 2567)
- หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันที่ 26 ก.พ. 2567)
- 3-201 (6.1) งานธุรการ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : ดำเนินงานด้านธุรการของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep