กำหนดการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสโสมพร วงษ์พรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 42 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 8-201-3 กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสานงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) จัดทำกำหนดการ จดหมายเชิญเข้าร่วมพิธี

2) จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์

3) เตรียมคำกล่าวประธาน ฝึกซ้อมพิธีการ พิธีกร

4) ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ (D)

   - พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

   - พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

   - พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

   - วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

8-201-3 กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
- 8-201-3 กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2566)
- พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)
- พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 27 ก.ค. 2566)
- พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 11 ส.ค. 2566)
- 8-201-3 กิจกรรมเทิดเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ (วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

แผนงาน : จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ รวมถึงมาตรฐานสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep