กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2566

สถานที่ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 08:40

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566

สถานที่:หอประชุมหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ไม่ระบุ งานอภิบาล (ACT)
ไม่ระบุ งานอภิบาล (ACT)

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-702-1 (6.2.1) กิจกรรมพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา

6.2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีมิสซาเปิด-ปิด ปีการศึกษา

6.2.1.2 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงและแจกแจงงาน

6.2.1.3 เตรียมและทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

6.2.1.4 ประชุมครั้งที่ 2 เพื่อรายงานการดำเนินงาน เพื่อความเรียบร้อยในการดำเนินงาน

6.2.1.5 ซ้อมการจัดกิจกรรมก่อนวันจัดกิจกรรมจริง

6.2.1.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.2.1.7 ส่งแบบประเมินการดำเนินงานให้ผู้ร่วมงานทำ

6.2.1.8 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการทำงาน ข้อเสนอแนะในการจัดครั้งต่อไป

6.2.1.9 ทำสรุปเล่มโครงการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-702-1 (6.2.1) กิจกรรมพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา
- 5-702-1 (6.2.1) กิจกรรมพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2566 (วันที่ 26 พ.ค. 2566)
- พิธีมิสซาบูชาปิดปีการศึกษา 2566 (วันที่ 23 ก.พ. 2567)
- 5-702-1 (6.2.1) กิจกรรมพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา (วันที่ 30 มี.ค. 2567)

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนานักเรียนบุคลากรให้รู้จักสัจธรรมความจริง เข้าถึงธรรมอันสูงส่ง อันเป็นบ่อเกิดของชีวิต ตามปรัชญาของโรงเรียนและเป็นไปตามจิตตารมณ์ของนักบุยหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต อย่างสมบูรณ์และดียิ่งขึ้น ฝ่านทางงานและกิจกรรที่อภิบาลทำ ตรงกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี\r\n1. พระศาสนจักรคาทอลิกละคณะเซนต์คาเบรียล\r\n-คุณค่าพระวรสาร 12 ประการความเชื่อศรัทธา ความจริงความเคารพศักดิ์ศรี ความสุภาพถ่อมตน ความซื่อตรงความเรียบง่าย ความพอเพียง ความรัก ความเมตตา การรับใช้ ความยุติธรรม สันติ การคืนดี การให้อภัย\r\n2.ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่น การจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาลโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep