[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน :

ผู้รับผิดชอบ คือ       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้บันทึก คือ       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)

รายชื่อ คณะกรรมการในแผนงาน
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐสรัญ    พูลทรัพย์เจริญ (ออกเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดี    ผลผลาหาร (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรนุช    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิธร    อรรถรัตน์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมณี    หลบภัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุดดี    วุฒิเสลา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลพร    ศิลางาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัจฉรา    จันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกื้อกูล    บริรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงลักษณ์    เกิดน้อย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัณฑิลา    ผันผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  อัจฉรา    จันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อนงค์นาฏ    จินดาวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงนุช    เอกตระกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรลดา    ทองน้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มยุรี    บุญชูวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปริสนา    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ระพีพร    ไชยกายุต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพร    วงศ์ประไพโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กชกร    อึ้งเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขวัญตา    ทุมวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปฐมชัย    ทองสุนทร (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฬารัตน์    สมทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตติยา    ถวิลถึง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วสุรัตน์    สิริจำลองวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชยารัชต์    วรานนท์วุฒิไกร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิยะดา    อรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อริสราภรณ์    พงษ์ทองเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชาพร    ประยูรอนุเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัณฑิลา    ผันผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปัณณ์ณัท    พึ่งพิง (ออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562) ตำแหน่ง คณะกรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไตรวุฒิ    เอี่ยมสอาด (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อารยา    เพ็งศาสตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  หิรัญยา    กลีบกมล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไพบูลย์    เสริมชานุ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุญสืบ    แสงทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษฏ์    รุ่งโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปานทิพย์    ดอนอ่วมไพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุปรียชาติ    สังข์ทองจีน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริวิมล    สอนสุภาพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรชร    จันทรฉาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนภัทร    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เวชวิทย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กตัญญู    นันทิวัฒนโภคิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐหทัย    สัตย์วินิจ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกล้าฉัตร    จอมเกาะ (ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันชัย    สุขเสมา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุพงษ์    เจียงวิจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกศรินทร์    จันทรสนิท (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชลัยย์    ทวีผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสมอใจ    นองขมวด ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณรงค์ชัย    ครุฑวิมาน (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียานุช    ชัยวุฒิธร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิฑูรย์    เรืองขำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริกานต์    คมวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นุจรินทร์    มนตรีโพธิ์ (ออกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สนอง    วิเวก (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิการ์    แสงเดือน (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จารุวรรณ    หนูเทศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรัศนี    เกิดภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงลักษณ์    เกิดน้อย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มยุรี    ปรีดาคุณ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เอี่ยมวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สถิตย์    สืบชมภู (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรินทิพย์    เง่อสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กนกวรรณ    คลอวุฒิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมศรี    อินทรโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อัคเดศ    กานต์อัศฒ์เดช ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียารัตน์    คนหลัก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกื้อกูล    บริรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    โตแทน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ระดมกิจ (ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรือนทรัพย์    ไชยสุวรรณพร ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไพบูลย์    เสริมชานุ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงฤดี    อาจหอม (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ทองเทพไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณรงค์ชัย    ครุฑวิมาน (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สนอง    วิเวก (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    แสงเทศ (ออกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  รุ่งชัย    ต๊ะสุ (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภัทร    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สราวดี    ปรีดิ์เปรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    ไทยถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุทธิกิตติ์    ธิติวรนันท์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนวรรณ    ธาราแดน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลพร    ศิลางาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัดชา    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิธร    อรรถรัตน์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิพัฒน์    เลิศมงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สายัณต์    พลเชียงสา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภโชติ    ศิระพุฒิภัทร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติคุณ    แลกระสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนกฤต    ด้วงคงมนศรี (ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริพร    คงประชา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัชพล    เหลียวเลขา (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชัณษา    รักยินดี (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรรณพัชร    ใจดี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพ็ญพิชชา    เอื้อสัจจผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิ่นแก้ว    ทรัพย์สนอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริพร    น้อมจุ้ย (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัทราวรรณ    เกตุอุดม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขวัญตา    จริยสถิตกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลัดดาวัลย์    เดชมี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกษณี    แรงบุญทวีวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุติมา    ขาวโอภาส (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมร    กออวยชัย (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรรณนา    คำอิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปุณฑริกา    ยอดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิกานต์    อุปพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินตนา    ชี้แจง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีรญา    ศรีอนันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    อ้นไพรวัลย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คมสันต์    สนไธสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลลิตา    ลายจำปา (ออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เยาวลักษณ์    สิงห์สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แพรวพรรณ    มโนเกื้อกูล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณชพล    สมณา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุณฑลี    ลิมปนุสสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพร    กิจสุทธิ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธวัฒน์ชัย    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมจิตร    ลิขิตธรรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณฑา    สุขศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อลิสา    แสงเวช ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ธัญญภัทร์    ปุณยมนัสโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มาฆะวรรณ    น้อยก้อม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัจฉรา    จันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรนุช    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  รังสรรค์    เกิดน้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มาโนช    บุญผ่องใส ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สถาพร    สงประชา (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนิต    สังข์เอม (ออกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แหลมทอง    รัตนสมัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เนติ    สูนยะไกร (ออกเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ก้องพิภพ    เปล่งขำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชดา    จันทร์เป็งผัด (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วันชาติ    บำรุงภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัจฉรา    จันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิพัฒน์    เลิศมงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพ็ญพิชชา    เอื้อสัจจผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงลักษณ์    เกิดน้อย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุญสืบ    แสงทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัณฑิลา    ผันผล ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บุดดี    วุฒิเสลา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมณี    หลบภัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลพร    ศิลางาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตยา    โสดา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฐวุฒิ    ดอกกฐิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิธร    อรรถรัตน์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรนุช    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แพรวพรรณ    มโนเกื้อกูล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงลักษณ์    เกิดน้อย (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เอี่ยมวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  ศิริรัตน์    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    นันโช (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Li fang    Lu ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Mary Grace    Abueva ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Sharon    Lorono ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Chinwe Nkeiruka    Abayomi-Aro ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Adhikarimayun    Shamar ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมร    กออวยชัย (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ระพีพร    ไชยกายุต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มาฆะวรรณ    น้อยก้อม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมจิตร    ลิขิตธรรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    ไทยถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุญสืบ    แสงทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปานทิพย์    ดอนอ่วมไพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
      ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    นันโช (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Krisitne    Navarrete ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Jaywence    Nalagon ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ทองเทพไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปริสนา    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สถาพร    สงประชา (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียารัตน์    คนหลัก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จารุวรรณ    หนูเทศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรรณนา    คำอิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิธร    อรรถรัตน์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษฏ์    รุ่งโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปุณฑริกา    ยอดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริกานต์    คมวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Pricilla    Seo ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริกานต์    คมวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Pricilla    Seo ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชดา    จันทร์เป็งผัด (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Manilyn    Leop (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Ivance    Salmasan  (ออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    โสตถิวรนันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินตนา    ชี้แจง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  Benjamin Michael    Wilson (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อริสราภรณ์    พงษ์ทองเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Eric Francis    Downey (ออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ระดมกิจ (ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Jeanette    Canlas (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Ariel    Jarbadan (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิยะดา    อรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สถิตย์    สืบชมภู (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไตรวุฒิ    เอี่ยมสอาด (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ก้องพิภพ    เปล่งขำ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนภัทร    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภโชติ    ศิระพุฒิภัทร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมณี    หลบภัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุดดี    วุฒิเสลา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขวัญตา    ทุมวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สนอง    วิเวก (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สราวดี    ปรีดิ์เปรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  Roberta Agne    Jonuskyte (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัคฐ์พิชา    ศรีวิไลเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Edna    Matillano ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสมอใจ    นองขมวด ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Erlinda    Charoenvaspakdee ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Selmer    Aguelo ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Jan Rey    Cabrejas ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Matthew    Njoku (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริพร    น้อมจุ้ย (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    โตแทน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เอี่ยมวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุปรียชาติ    สังข์ทองจีน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลัดดาวัลย์    เดชมี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิพัฒน์    เลิศมงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงฤดี    อาจหอม (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรชร    จันทรฉาย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมศรี    อินทรโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  หิรัญยา    กลีบกมล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัชพล    เหลียวเลขา (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เยาวลักษณ์    สิงห์สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Stuart William    Hill (ออกเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Melanie    Miculob ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กนกวรรณ    คลอวุฒิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Ma. Fe Esperanza    Lualhati ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Bo    Yang ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Rachelle    Estrada ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Vanessa    Madrid ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรรณพัชร    ใจดี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริวิมล    สอนสุภาพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  รังสรรค์    เกิดน้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สุทธิกิตติ์    ธิติวรนันท์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงนุช    เอกตระกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัณฑิลา    ผันผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐารัชต์    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีรญา    ศรีอนันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรัศนี    เกิดภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ปฐมชัย    ทองสุนทร (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Melchor    Panizales ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชลัยย์    ทวีผล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Johan    Visje (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Julie    Binay-an (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Vianne    Alcala (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียานุช    ชัยวุฒิธร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรือนทรัพย์    ไชยสุวรรณพร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนิต    สังข์เอม (ออกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุติมา    ขาวโอภาส (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธวัฒน์ชัย    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัทราวรรณ    เกตุอุดม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพร    กิจสุทธิ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิฑูรย์    เรืองขำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  Scott    Ritchie (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกศรินทร์    จันทรสนิท (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Joseph William    Reilly (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฬารัตน์    สมทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Maximillan    Badidles ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Engracio    Barrette ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อัคเดศ    กานต์อัศฒ์เดช ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณฑา    สุขศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิกานต์    อุปพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐสรัญ    พูลทรัพย์เจริญ (ออกเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กชกร    อึ้งเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มยุรี    บุญชูวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มาโนช    บุญผ่องใส ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เวชวิทย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  Sheila    Llave ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  William    Hurley (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Alex    Kamenya ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Kriczell Jean    L.Gonzales (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชยารัชต์    วรานนท์วุฒิไกร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธัญญภัทร์    ปุณยมนัสโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นุจรินทร์    มนตรีโพธิ์ (ออกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วันชาติ    บำรุงภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกษณี    แรงบุญทวีวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภัทร    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กตัญญู    นันทิวัฒนโภคิน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพร    วงศ์ประไพโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Charimaigne    Bazar ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัดชา    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Maurice    Ornelas (ออกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Johnny    Friel (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Franmar    Baybay ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คชภัค    กุลกวีวุฒิ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คมสันต์    สนไธสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกล้าฉัตร    จอมเกาะ (ออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรลดา    ทองน้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชาพร    ประยูรอนุเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิ่นแก้ว    ทรัพย์สนอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นรีลักษณ์    ปัทมะทัตต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตติยา    ถวิลถึง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  Stuart Hugh    Campbell (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    อ้นไพรวัลย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แหลมทอง    รัตนสมัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Abayomi    Musilium (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Marcel    Peter Bor (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Joel    Raperap (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Mehmood    Nasir ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรินทิพย์    เง่อสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุณฑลี    ลิมปนุสสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติคุณ    แลกระสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐหทัย    สัตย์วินิจ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขวัญตา    จริยสถิตกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณชพล    สมณา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิการ์    แสงเดือน (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนวรรณ    ธาราแดน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปัณณ์ณัท    พึ่งพิง (ออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อารยา    เพ็งศาสตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  Aluin    Bulosan (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อลิสา    แสงเวช ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Terrance    Holstein (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Joseph    Anyia ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Raziel    Felix-Aguelo ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Arunkumari    Devi (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Mohammed Azhar    Bari (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุพงษ์    เจียงวิจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพ็ญพิชชา    เอื้อสัจจผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิมพ์วิมล    โพธินันทวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มยุรี    ปรีดาคุณ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันชัย    สุขเสมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อนงค์นาฏ    จินดาวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วสุรัตน์    สิริจำลองวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ราเชนทร์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สนอง    วิเวก (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ราเชนทร์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปรีชา    พรหมทอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ราเชนทร์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญฤทธิ์    สุขทวี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกานต์    คงแสน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนกฤต    ด้วงคงมนศรี (ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัชพล    เหลียวเลขา (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดี    ผลผลาหาร (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชัณษา    รักยินดี (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ธนกฤต    ด้วงคงมนศรี (ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัชพล    เหลียวเลขา (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดี    ผลผลาหาร (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชัณษา    รักยินดี (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คงณัฐ    วิริยไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมัยภร    สุขสมผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมัยภร    สุขสมผล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพร    พลวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เนรัญนิษฐา    เกียรติศิลปิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อาทิตยา    วรชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สองขวัญ    สังข์เอม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิศามณี    เสาชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรุดา    ปัญญานิมิต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธัญณภัทร์    ตรีเมต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐ์มนต์ธร    อ้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ณัฏฐ์มนต์ธร    อ้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ธัญณภัทร์    ตรีเมต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  สวิตตา    คำมูลแสน (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรุดา    ปัญญานิมิต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สองขวัญ    สังข์เอม ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 งานครุภัณฑ์     ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัมพร    พลวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เนรัญนิษฐา    เกียรติศิลปิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อาทิตยา    วรชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยธิดา    ชีรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  รังสรรค์    เกิดน้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพสิทธิ์    ศิวอนันต์วุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โสภณ    พินิจพัชรเลิศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธร    สอระภูมิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เนติ    สูนยะไกร (ออกเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อิสระ    บุญคง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพดล    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐยา    สุขประสาท ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพสิทธิ์    ศิวอนันต์วุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภเลิศ    ขวัญมีชัยชนะ (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
นางสาว  ภัทริกา    สุพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  โสภณ    พินิจพัชรเลิศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธร    สอระภูมิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เนติ    สูนยะไกร (ออกเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อิสระ    บุญคง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพดล    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ณัฐยา    สุขประสาท ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ยศวีร์    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  วิเชียร    แก้วงาม ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  วรวรรณ    กันภัย ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สายัณต์    พลเชียงสา ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  วรวรรณ    กันภัย ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  วิเชียร    แก้วงาม ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สายัณต์    พลเชียงสา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สนอง    วิเวก (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริพร    คงประชา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พิชญ์สินี    ศรีเอี่ยมกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิรญาณ์    เดชกุล ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
 งานบุคคล    (อสธ) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยธิดา    ชีรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  สิริพร    คงประชา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  กัญญารัตน์    สิริวัฒนพรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  จิรโรจน์    เชื้อสายธนภัทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติ    โฆษะธรรมกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คชภัค    กุลกวีวุฒิ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ปิยธิดา    ชีรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรุโณทัย    ประแจ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  เวชไชยยันต์    จตุรัส (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560) ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เวชไชยยันต์    จตุรัส (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  รัชดา    จันทร์เป็งผัด (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Benjamin Michael    Wilson (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อริสราภรณ์    พงษ์ทองเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Eric Francis    Downey (ออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ระดมกิจ (ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Roberta Agne    Jonuskyte (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ตรรกวิทย์    วุฒิไกรเกรียง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Edna    Matillano ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสมอใจ    นองขมวด ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Erlinda    Charoenvaspakdee ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Stuart William    Hill (ออกเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Melanie    Miculob ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กนกวรรณ    คลอวุฒิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Ma. Fe Esperanza    Lualhati ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปฐมชัย    ทองสุนทร (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Melchor    Panizales ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชลัยย์    ทวีผล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Johan    Visje (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Scott    Ritchie (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกศรินทร์    จันทรสนิท (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Joseph William    Reilly (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฬารัตน์    สมทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Sheila    Llave ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  William    Hurley (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพร    วงศ์ประไพโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Charimaigne    Bazar ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัดชา    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Stuart Hugh    Campbell (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    อ้นไพรวัลย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แหลมทอง    รัตนสมัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Aluin    Bulosan (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อลิสา    แสงเวช ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Terrance    Holstein (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Joseph    Anyia ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    นันโช (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เวชไชยยันต์    จตุรัส (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ผันผล (ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุไร    แซ่เตียว (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ช่อทิพย์    ชัชวาลย์วิจิตร (ออกเมื่อวันที่ 09 มกราคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  ณัฏฐกานต์    บุญญเสฐ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมศักดิ์    เหมะสุรินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมัยภร    สุขสมผล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกานต์    คงแสน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญฤทธิ์    สุขทวี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมัยภร    สุขสมผล ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ศุภเลิศ    ขวัญมีชัยชนะ (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  เวชไชยยันต์    จตุรัส (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Kimiko    Wadriski (ออกเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    นันโช (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สายัณต์    พลเชียงสา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐยา    สุขประสาท ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพดล    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อิสระ    บุญคง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เนติ    สูนยะไกร (ออกเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธร    สอระภูมิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โสภณ    พินิจพัชรเลิศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพสิทธิ์    ศิวอนันต์วุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมศักดิ์    เหมะสุรินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชัณษา    รักยินดี (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐรดี    ผลผลาหาร (ออกเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัชพล    เหลียวเลขา (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนกฤต    ด้วงคงมนศรี (ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกานต์    คงแสน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญฤทธิ์    สุขทวี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรุโณทัย    ประแจ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภเลิศ    ขวัญมีชัยชนะ (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมัยภร    สุขสมผล ตำแหน่ง กรรมการ
 งานปกครอง     ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตยา    โสดา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Abayomi    Musilium (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลลิตา    ลายจำปา (ออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิมพ์วิมล    โพธินันทวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    รัตนกรีฑากุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    รัตนกรีฑากุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภวินตรา    เจริญเวช (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภวินตรา    เจริญเวช (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตยา    สุขประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตยา    สุขประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศดายุ    ลมงาม (ออกเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สายัณต์    พลเชียงสา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  วรวรรณ    กันภัย ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  วิเชียร    แก้วงาม ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ยศวีร์    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  ณัฏฐกานต์    บุญญเสฐ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    ครุฑแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    แสงเทศ (ออกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2558) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุดากร    บุญตา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุดากร    บุญตา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุดากร    บุญตา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิศามณี    เสาชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐิติวัชร์    ภิรมย์นาคฐากุล ตำแหน่ง กรรมการ
 งานวัดผล     (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฐวุฒิ    ดอกกฐิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  จิรโรจน์    เชื้อสายธนภัทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุดากร    บุญตา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภวินตรา    เจริญเวช (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ชมัยภร    สุขสมผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภเลิศ    ขวัญมีชัยชนะ (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฐวุฒิ    ดอกกฐิน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญฤทธิ์    สุขทวี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกานต์    คงแสน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัชพล    เหลียวเลขา (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนกฤต    ด้วงคงมนศรี (ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชัณษา    รักยินดี (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภวินตรา    เจริญเวช (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ชมัยภร    สุขสมผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภเลิศ    ขวัญมีชัยชนะ (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฐวุฒิ    ดอกกฐิน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญฤทธิ์    สุขทวี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกานต์    คงแสน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัชพล    เหลียวเลขา (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนกฤต    ด้วงคงมนศรี (ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชัณษา    รักยินดี (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภวินตรา    เจริญเวช (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    สกุลฐิติธนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนภัทร    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนภัทร    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนภัทร    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  Raziel    Felix-Aguelo ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Arunkumari    Devi (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Mohammed Azhar    Bari (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนกันต์    นันท์ชัย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Pricilla    Seo ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Benjamin Michael    Wilson (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ระดมกิจ (ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อิสระ    บุญคง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุพงษ์    เจียงวิจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพ็ญพิชชา    เอื้อสัจจผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มยุรี    ปรีดาคุณ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อนงค์นาฏ    จินดาวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันชัย    สุขเสมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  Abayomi    Musilium (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Marcel    Peter Bor (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Mehmood    Nasir ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุณฑลี    ลิมปนุสสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Daniel    Tuttle (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิการ์    แสงเดือน (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิ่นแก้ว    ทรัพย์สนอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อารยา    เพ็งศาสตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนวรรณ    ธาราแดน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คชภัค    กุลกวีวุฒิ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณชพล    สมณา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วสุรัตน์    สิริจำลองวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติคุณ    แลกระสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริกานต์    คมวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปัณณ์ณัท    พึ่งพิง (ออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรินทิพย์    เง่อสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  Apolonio    Mercado ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Franmar    Baybay ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Edna    Matillano ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Erlinda    Charoenvaspakdee ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขวัญตา    จริยสถิตกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนกฤต    ด้วงคงมนศรี (ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิ่นรักษ์    รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กตัญญู    นันทิวัฒนโภคิน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรลดา    ทองน้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณรงค์ชัย    ครุฑวิมาน (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คมสันต์    สนไธสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชาพร    ประยูรอนุเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตติยา    ถวิลถึง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นรีลักษณ์    ปัทมะทัตต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  Alex    Kamenya ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐธยาน์    เกษะ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Melanie    Miculob ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกษณี    แรงบุญทวีวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐสรัญ    พูลทรัพย์เจริญ (ออกเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วันชาติ    บำรุงภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธัญญภัทร์    ปุณยมนัสโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภัทร    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชยารัชต์    วรานนท์วุฒิไกร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธวัฒน์ชัย    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  Maximillan    Badidles ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Engracio    Barrette ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Vianne    Alcala (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Franklin    Gmora (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Melchor    Panizales ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กนกวรรณ    คลอวุฒิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัณฑิลา    ผันผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียานุช    ชัยวุฒิธร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิกานต์    อุปพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิฑูรย์    เรืองขำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มยุรี    บุญชูวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เอี่ยมวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กชกร    อึ้งเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เวชไชยยันต์    จตุรัส (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณฑา    สุขศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ก้องพิภพ    เปล่งขำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  Jan Rey    Cabrejas ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Charisa    Dulay (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Anthony    Dano (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Ma. Fe Esperanza    Lualhati ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปฐมชัย    ทองสุนทร (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Johan    Visje (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนิต    สังข์เอม (ออกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรือนทรัพย์    ไชยสุวรรณพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัทราวรรณ    เกตุอุดม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุติมา    ขาวโอภาส (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เวชวิทย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติพันธ์    ผลอินทร์หอม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไพบูลย์    เสริมชานุ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพร    กิจสุทธิ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  Selmer    Aguelo ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Julie    Binay-an (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Rovelyn    Resgonia (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมศรี    อินทรโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชลัยย์    ทวีผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฬารัตน์    สมทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  รังสรรค์    เกิดน้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงฤดี    อาจหอม (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรรณพัชร    ใจดี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริวิมล    สอนสุภาพ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กรกช    รัตนกรีฑากุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุดดี    วุฒิเสลา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงพร    อ้นไพรวัลย์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  Rachelle    Estrada ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Vanessa    Madrid ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัดชา    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Sheila    Llave ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสมอใจ    นองขมวด ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    โตแทน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อัคเดศ    กานต์อัศฒ์เดช ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมณี    หลบภัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  หิรัญยา    กลีบกมล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรัศนี    เกิดภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แหลมทอง    รัตนสมัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เยาวลักษณ์    สิงห์สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงนุช    เอกตระกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    ครุฑแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิพัฒน์    เลิศมงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐารัชต์    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  Matthew    Njoku (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Ariel    Jarbadan (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Mathieu    Gervais (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิยะดา    อรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรชร    จันทรฉาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภโชติ    ศิระพุฒิภัทร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สถาพร    สงประชา (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขวัญตา    ทุมวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สราวดี    ปรีดิ์เปรม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
 ตรวจงานวิจัย    (ชั่วคราว) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไตรวุฒิ    เอี่ยมสอาด (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนภัทร    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  Jeanette    Canlas (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Manilyn    Leop (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Brian    Carnaje (ออกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Charimaigne    Bazar ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อลิสา    แสงเวช ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุปรียชาติ    สังข์ทองจีน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินตนา    ชี้แจง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพร    วงศ์ประไพโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มาโนช    บุญผ่องใส ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีรญา    ศรีอนันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จารุวรรณ    หนูเทศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บรรจง    โสตถิวรนันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  Krisitne    Navarrete ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Jaywence    Nalagon ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Sharon    Lorono ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    นันโช (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Aluin    Bulosan (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชดา    จันทร์เป็งผัด (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Tiffany    Sharar (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปทิตตา    รุ่งโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ทองเทพไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษฏ์    รุ่งโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิธร    อรรถรัตน์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียารัตน์    คนหลัก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปริสนา    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปุณฑริกา    ยอดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรรณนา    คำอิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  Mary Grace    Abueva ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  Chinwe Nkeiruka    Abayomi-Aro ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Adhikarimayun    Shamar ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตยา    โสดา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Joseph    Anyia ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปานทิพย์    ดอนอ่วมไพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    ไทยถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมจิตร    ลิขิตธรรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุญสืบ    แสงทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ระพีพร    ไชยกายุต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มาฆะวรรณ    น้อยก้อม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรนุช    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนภัทร    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
 งานปกครอง     ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
 งานปกครอง     ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชนะชัย    เจริญทองศรีวิไล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุนทินี    อยู่เพ็ชร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  พีรพงศ์    ดาราไทย ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ศิริรัตน์    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เอี่ยมวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
 งานวัดผล     (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตยา    โสดา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิธร    อรรถรัตน์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลพร    ศิลางาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมณี    หลบภัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุดดี    วุฒิเสลา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ชุดากร    บุญตา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพ็ญพิชชา    เอื้อสัจจผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิพัฒน์    เลิศมงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกื้อกูล    บริรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัจฉรา    จันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชดา    จันทร์เป็งผัด (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ก้องพิภพ    เปล่งขำ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จงดี    สินบูรพา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วันชาติ    บำรุงภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  แหลมทอง    รัตนสมัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอก    เอกสกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศักดิ์สิริ    ดำดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนิต    สังข์เอม (ออกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สถาพร    สงประชา (ออกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มาโนช    บุญผ่องใส ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  รังสรรค์    เกิดน้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คชภัค    กุลกวีวุฒิ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิจารุวัฒน์    ธนิกกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มาฆะวรรณ    น้อยก้อม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เขมพาสน์    จาดก้อน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธัญญภัทร์    ปุณยมนัสโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อลิสา    แสงเวช ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มณฑา    สุขศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประณีต    วงษ์เกษกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมจิตร    ลิขิตธรรม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธวัฒน์ชัย    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภกร    ศรีอยุธย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนพร    กิจสุทธิ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัจฉรา    จันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    วิเวก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุณฑลี    ลิมปนุสสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรนุช    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณชพล    สมณา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  เยาวลักษณ์    สิงห์สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กาญจนา    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    นันทะวรการ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ภัทราวรรณ    เกตุอุดม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรพรรณ    อ่อนสองชั้น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฮานาน    อีหมัน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คมสันต์    สนไธสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภูษณิศา    พิทักษ์โกศล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พีรญา    ศรีอนันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินตนา    ชี้แจง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิกานต์    อุปพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชาดา    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปุณฑริกา    ยอดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลักขณา    จามิกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภาพร    ตะกรุดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุขทิพย์    เหรียญเกษมสกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรรณนา    คำอิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปัทมา    วิสุขอนุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุติมา    ขาวโอภาส (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกษณี    แรงบุญทวีวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นลินรัตน์    กิจเกษสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพ็ญพิชชา    เอื้อสัจจผล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริลักษณ์    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขวัญตา    จริยสถิตกุล ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ปิ่นแก้ว    ทรัพย์สนอง (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ไพบูลย์    เสริมชานุ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรรณพัชร    ใจดี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชัณษา    รักยินดี (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัชพล    เหลียวเลขา (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนกฤต    ด้วงคงมนศรี (ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติคุณ    แลกระสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  โสมพร    วงษ์พรหม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศุภโชติ    ศิระพุฒิภัทร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญเทิด    เต็มรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สายัณต์    พลเชียงสา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิพัฒน์    เลิศมงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ศศิธร    อรรถรัตน์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัดชา    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลพร    ศิลางาม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนวรรณ    ธาราแดน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติพันธ์    ผลอินทร์หอม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    ไทยถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สราวดี    ปรีดิ์เปรม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภัทร    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เวชไชยยันต์    จตุรัส (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  กรกช    รัตนกรีฑากุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิสุทธิ์    สุทธิรัตนาพร (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ทองเทพไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรือนทรัพย์    ไชยสุวรรณพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ระดมกิจ (ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    โตแทน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกื้อกูล    บริรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียารัตน์    คนหลัก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อัคเดศ    กานต์อัศฒ์เดช ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมศรี    อินทรโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กนกวรรณ    คลอวุฒิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรินทิพย์    เง่อสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เฉลิมพล    เอี่ยมวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มยุรี    ปรีดาคุณ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุมาพร    กลัดสำเนียง (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรัศนี    เกิดภักดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จารุวรรณ    หนูเทศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิการ์    แสงเดือน (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริกานต์    คมวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิฑูรย์    เรืองขำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียานุช    ชัยวุฒิธร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณรงค์ชัย    ครุฑวิมาน (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสมอใจ    นองขมวด ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชลัยย์    ทวีผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุพงษ์    เจียงวิจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันชัย    สุขเสมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    เกษรจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  มณีรัตน์    ธรารักษ์สมบัติ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กตัญญู    นันทิวัฒนโภคิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เวชวิทย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนภัทร    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรชร    จันทรฉาย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริวิมล    สอนสุภาพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุปรียชาติ    สังข์ทองจีน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปานทิพย์    ดอนอ่วมไพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษฏ์    รุ่งโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุญสืบ    แสงทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  หิรัญยา    กลีบกมล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อารยา    เพ็งศาสตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไตรวุฒิ    เอี่ยมสอาด (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ดวงฤดี    อาจหอม (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปัณณ์ณัท    พึ่งพิง (ออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัณฑิลา    ผันผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชาพร    ประยูรอนุเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประกาย    มีหรอ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิยะดา    อรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชยารัชต์    วรานนท์วุฒิไกร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วสุรัตน์    สิริจำลองวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตติยา    ถวิลถึง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฬารัตน์    สมทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สิทธิศักดิ์    เกตุขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขวัญตา    ทุมวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กชกร    อึ้งเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพร    วงศ์ประไพโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ระพีพร    ไชยกายุต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปริสนา    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มยุรี    บุญชูวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรลดา    ทองน้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงนุช    เอกตระกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อนงค์นาฏ    จินดาวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัจฉรา    จันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ฐิติวัชร์    ภิรมย์นาคฐากุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตยา    โสดา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    นันโช (ออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุดากร    บุญตา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรนุช    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิธร    อรรถรัตน์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมณี    หลบภัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุดดี    วุฒิเสลา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลพร    ศิลางาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกื้อกูล    บริรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัจฉรา    จันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปรมินทร์    แก้วเขียว (ออกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ระดมกิจ (ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Melchor    Panizales ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กุณฑลี    ลิมปนุสสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑามาศ    ครุฑแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐารัชต์    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  แสงนภา    วงษ์ศรีดี (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    เกื้อกูล ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  ภัทริกา    สุพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    เกษรจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อุมาพร    กลัดสำเนียง (ออกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
 งานวิชาการ    (ACT Academic) ตำแหน่ง กรรมการ
 งานบุคคล    (อสธ) ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  ณัฏฐกานต์    บุญญเสฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิ่นรักษ์    รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นครินทร์    ลมุนพันธ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นครินทร์    ลมุนพันธ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประกาย    มีหรอ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนวรรณ    ยั่งยืน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนวรรณ    ยั่งยืน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชีวา    กลิ่นดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชีวา    กลิ่นดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรัชยา    ฮูเซ็น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรัชยา    ฮูเซ็น ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียาภรณ์    จำปา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียาภรณ์    จำปา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คมกริช    ปรีชากุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  คมกริช    ปรีชากุล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชรัตน์    บุญชื่น (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชรัตน์    บุญชื่น (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชรัตน์    บุญชื่น (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยธิดา    ชีรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  กิตติ    โฆษะธรรมกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรโรจน์    เชื้อสายธนภัทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กัญญารัตน์    สิริวัฒนพรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริพร    คงประชา ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยธิดา    ชีรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  พิรญาณ์    เดชกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชญ์สินี    ศรีเอี่ยมกุล (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติ    โฆษะธรรมกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธรรมนูญ    เป้าทอง (ออกเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จิรโรจน์    เชื้อสายธนภัทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ทรรศนีย์    กลิ่นสุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กัญญารัตน์    สิริวัฒนพรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริพร    คงประชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิรินทิพย์    อรุณวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยธิดา    ชีรานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณภัชชา    กลิ่นทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
      ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริพร    คงประชา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วาทิตย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รื่นจิต    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
นาย  วิเชียร    แก้วงาม ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ปิยะ    พวงเพชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำธร    พิพัฒน์ชยานนท์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สายัณต์    พลเชียงสา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    อ่อนคำ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  นพดล    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  วรวรรณ    กันภัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ทศพร    แซ่กัง ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  ณัฏฐกานต์    บุญญเสฐ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ศุภชัย    จงทวีสุขสันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  ยศวีร์    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  วิเชียร    แก้วงาม ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  วรวรรณ    กันภัย ตำแหน่ง กรรมการ
นาย  สมศักดิ์    เหลืองเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพดล    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำธร    พิพัฒน์ชยานนท์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สายัณต์    พลเชียงสา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพิศ    พัฒน์ทวี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จักรพงศ์    เอกเผ่าพันธ์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิยม    อ่อนน้อมดี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ทวีศักดิ์    มิ่งขวัญ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพดล    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา (ออกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กำธร    พิพัฒน์ชยานนท์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สายัณต์    พลเชียงสา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บัณดิษ    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิศิษฐ์    ใจมั่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ณัฐยา    สุขประสาท ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลัดดาวัลย์    เดชมี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อาทิตย์    ธนูศร (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพสิทธิ์    ศิวอนันต์วุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โสภณ    พินิจพัชรเลิศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Bruce    Campbell (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อิสระ    บุญคง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธร    สอระภูมิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อาทิตย์    ธนูศร (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพสิทธิ์    ศิวอนันต์วุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โสภณ    พินิจพัชรเลิศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Bruce    Campbell (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อิสระ    บุญคง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธร    สอระภูมิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลัดดาวัลย์    เดชมี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐยา    สุขประสาท ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ขนิษฐา    ศรีสมศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฐวัฒน์    เรืองวราวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มะลิวรรณ    ด้วงฟู (ออกเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อาทิตย์    ธนูศร (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพสิทธิ์    ศิวอนันต์วุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นภัสนันท์    อัมพรพิพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐยา    สุขประสาท ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐกันย์    เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จินดาวรรณ    มากสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลัดดาวัลย์    เดชมี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สาธิต    วิโรจนะ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธร    สอระภูมิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อิสระ    บุญคง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Bruce    Campbell (ออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณิชพงศ์    ปิ่นทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  โสภณ    พินิจพัชรเลิศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิมิตร    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จรัญ    น้อยอิ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  นิศามณี    เสาชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เนรัญนิษฐา    เกียรติศิลปิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อาทิตยา    วรชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  สองขวัญ    สังข์เอม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธัญณภัทร์    ตรีเมต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรุดา    ปัญญานิมิต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตยา    สุขประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ณัฏฐ์มนต์ธร    อ้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  นิศามณี    เสาชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เนรัญนิษฐา    เกียรติศิลปิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อาทิตยา    วรชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สองขวัญ    สังข์เอม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธัญณภัทร์    ตรีเมต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียนันท์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรุดา    ปัญญานิมิต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นภัสนันท์    ธิติวรนันท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตยา    สุขประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐ์มนต์ธร    อ้นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พัณณ์ชิตา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐานิตา    ตระพรมมิน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เนตร์    ไชยบัวแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชมณฑ์    พนมกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรนุช    รัตนจรัสโรจน์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ศรัญญา    ฉ่ำจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
      ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ศุภเลิศ    ขวัญมีชัยชนะ (ออกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฐวุฒิ    ดอกกฐิน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกฤตา    ทองใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  บุญฤทธิ์    สุขทวี (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐกานต์    คงแสน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปริญญา    ช่างกลึงกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกราช    แก้วเขียว ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัชพล    เหลียวเลขา (ออกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนกฤต    ด้วงคงมนศรี (ออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนาณัติ    กันสัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภาคิน    คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุชัณษา    รักยินดี (ออกเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ศิริ    กังวลทรัพย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มาสเตอร์  จุลพงษ์    กลิ่นหอม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  รัตนาภรณ์     ลิ้มทุติเนตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ครองขวัญ    บรรพกาญจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ครองขวัญ    บรรพกาญจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิฎาภา    จิ๋วเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุดากร    บุญตา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประภัสสร    เลิศนิมิตรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณชชญา    พจนานุสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรนุช    โสรินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภัส    เลิศประเสริฐรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัญชลี    อัญฤๅชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริรัตน์    ธรรมครูปัทม์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน (ออกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิธร    อรรถรัตน์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุมณี    หลบภัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  บุดดี    วุฒิเสลา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลพร    ศิลางาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มาลัยภรณ์    บุตรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัจฉรา    จันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฬารัตน์    สมทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นพพร    ตุติยาพึงประเสริฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ระดมกิจ (ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Daniel    Tuttle (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
ภราดา  สุนันท์    โยธารักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
ภราดา  อรุณ    เมธเศรษฐ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อัจฉรา    จันหา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สมชาย    โสรัจจาภินันท์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณัฏฐวุฒิ    ทองคำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชมพูนุช    พิพัฒน์ชยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  แสงธิรา    เจริญนาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  อุดมลักษณ์    นกพึ่งพุ่ม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  สมพิศ    จีนสุข ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นงนุช    เอกตระกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  พสิษฐ์    สุมา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิตรลดา    ทองน้อย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  มยุรี    บุญชูวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อังกูล    เพลิดโฉม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ตวงสิทธิ์    เพ็ชร์น้ำใจ (ออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นารถลดา    ชมภูศรี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ระพีพร    ไชยกายุต ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมพร    วงศ์ประไพโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กชกร    อึ้งเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ขวัญตา    ทุมวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฬารัตน์    สมทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นิตติยา    ถวิลถึง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    วุฒิศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เพชรรัตน์    เชี่ยวนาวิน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วสุรัตน์    สิริจำลองวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชยารัชต์    วรานนท์วุฒิไกร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิยะดา    อรดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พิชชาพร    ประยูรอนุเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ภัณฑิลา    ผันผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปัณณ์ณัท    พึ่งพิง (ออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  Arman    Lao-Ay ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดวงฤดี    อาจหอม (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ประกาย    มีหรอ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สิทธิศักดิ์    เกตุขุนทด ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จันทร์เพ็ญ    จงพิพัฒน์มงคล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ไตรวุฒิ    เอี่ยมสอาด (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อารยา    เพ็งศาสตร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์    เหลืองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  หิรัญยา    กลีบกมล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วลีพร    อุ่นจิตต์ธรรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุญสืบ    แสงทอง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ฐานพัฒน์    ธีระเชาวพัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กฤษฏ์    รุ่งโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรารถนา    เบ้าทองจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปานทิพย์    ดอนอ่วมไพร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุปรียชาติ    สังข์ทองจีน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศิริวิมล    สอนสุภาพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อรชร    จันทรฉาย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธนภัทร    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สันติ    วงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลรัตน์    เวชวิทย์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กตัญญู    นันทิวัฒนโภคิน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  สันชัย    สุขเสมา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อนุพงษ์    เจียงวิจิตร ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ฐิตารีย์    จั่นเอี่ยม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฐชลัยย์    ทวีผล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เสมอใจ    นองขมวด ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  บุปผา    วิเศษศิริ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ณรงค์ชัย    ครุฑวิมาน (ออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  ปรียานุช    ชัยวุฒิธร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  วิฑูรย์    เรืองขำ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิริกานต์    คมวิลาศ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สัจจะ    อ้อยใจ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ชีวา    กลิ่นดี ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิ่นรักษ์    รุ่งเรือง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนวรรณ    ยั่งยืน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัตรา    เกษรจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ณัฏฐารัชต์    วัฒนพิชัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  เกียรติสุดา    อินทรถาวร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  อภิญญา    บุญมูสิก (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุทธิรา    ปลั่งแสงมาศ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  จารุวรรณ    หนูเทศ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปาลิตา    คงกล่อม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สิวาลัย    ศิลลา ตำแหน่ง กรรมการ
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วีรวรรณ    สุขสบาย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรินทิพย์    เง่อสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรีนารถ    ธรรมาชีพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กนกวรรณ    คลอวุฒิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สมศรี    อินทรโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อัคเดศ    กานต์อัศฒ์เดช ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พูนศรี    ลิมปนะพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปิยะฉัตร์    จันทร์สุวรรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ปรียารัตน์    คนหลัก ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เกื้อกูล    บริรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายสุนีย์    จันทร์พงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จุฑารัตน์    โตแทน ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธีรดา    จิตรบำรุง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พัชรินทร์    เครือเทพ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สายฝน    ระดมกิจ (ออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เรือนทรัพย์    ไชยสุวรรณพร ตำแหน่ง กรรมการ
นางสาว  ณัฏฐกานต์    บุญญเสฐ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  กิตติญา    วงศ์สัมพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุวิมล    ทองเทพไพโรจน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ยุทธพงษ์    วงศ์เมืองสรรค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มาสเตอร์  กรกช    รัตนกรีฑากุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วรัชยา    ฮูเซ็น ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  นครินทร์    ลมุนพันธ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  จิราพร    คุณาบุตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  พรพิมล    ปวงนิยม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ภราดา  ดร.วีรยุทธ    บุญพราหมณ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562) ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา
มิส  เดือนรัศม์    นิติวัฒนานนท์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
มิส  รัชนี    วงศ์เสวต (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ภัทร    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สราวดี    ปรีดิ์เปรม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  พรนิภา    โพธิวุฒิ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ชยันต์    ศรีอยู่ยงค์ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  นฤมล    ไทยถาวร ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  เยาวลักษณ์    กุลดำรงค์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563) ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  รุ่งนภา    ปรุงเมืองงาม ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ธีระพล    สุนทรกุล ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ธนวรรณ    ธาราแดน ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  ปิยะชาติ    นพคุณวิจัย ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  วิไลพร    ศิลางาม ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุพัดชา    ชันแสง ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  อติวัณย์    ชื่นชอบศักดิโชติ ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  ศศิธร    อรรถรัตน์ปรีชา ตำแหน่ง กรรมการ
มิส  สุภา    ปานรักษา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562) ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  อิสระ    บุญคง ตำแหน่ง กรรมการ
มาสเตอร์  กิตติพันธ์    ผลอินทร์หอม ตำแหน่ง ก