Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  ศึกษาข้อมูลวิธิการความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4.1วางแนวทางปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4.2วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5-654 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  1.1เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  1.3 ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
21 มิถุนายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
21 มิถุนายน 2564  1.1 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
21 มิถุนายน 2564  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
21 มิถุนายน 2564  1.3 ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.1 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.1เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 สิงหาคม 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 สิงหาคม 2564  สิ้นสุด 2.1 ฝึกซ้อมและแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 ตุลาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 ตุลาคม 2564  2.1 ฝึกซ้อมและแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 ตุลาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 ตุลาคม 2564  2.1 ฝึกซ้อมและแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 2.1 ฝึกซ้อมและแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤศจิกายน 2564  3.ขั้นประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤศจิกายน 2564  3.1สรุปประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤศจิกายน 2564  3.2ประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 พฤศจิกายน 2564  สิ้นสุด 3.ขั้นประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 พฤศจิกายน 2564  สิ้นสุด 3.1สรุปประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 พฤศจิกายน 2564  สิ้นสุด 3.2ประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด ศึกษาข้อมูลวิธิการความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 4.1วางแนวทางปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 4.2วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 5-654 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี