Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
17 พฤษภาคม 2564  1. ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  2.8 จัดสถานที่ภายในห้องสมุดให้เอื้้อต่อการศึกษาค้นคว้า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1. ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1 ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  3.1 กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงให้เกิดการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  4.1 สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1. ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
19 พฤษภาคม 2564  1 ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
21 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
21 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
24 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 1. ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  2.1ขอไฟล์ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จากงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  2.3 จัดทำปฏิทินงานบริการยืม-คืน หนังสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  2.4 ดำเนินการคัดเลือกหนังสือใหม่ และสั่งซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการค้นคว้าร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  1.1 เสนออนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2 มิถุนายน 2564  2.1ขอไฟล์ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จากงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
3 มิถุนายน 2564  2.3 จัดทำปฏิทินงานบริการยืม-คืน หนังสือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
4 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.1 เสนออนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
7 มิถุนายน 2564  2.2 ดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ให้โปรแกรมเมอร์นำเข้าระบบห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
7 มิถุนายน 2564  1.1 เสนออนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
7 มิถุนายน 2564  1.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และปฏิทินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
7 มิถุนายน 2564  2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
11 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.2 ดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ให้โปรแกรมเมอร์นำเข้าระบบห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
11 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.1 เสนออนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และปฏิทินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 มิถุนายน 2564  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
15 มิถุนายน 2564  1.4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
18 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
21 มิถุนายน 2564  2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
21 มิถุนายน 2564  2.3 บริษัทนำเสนอ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
23 มิถุนายน 2564  2.4 คณะกรรมการประชุมพิจารณา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 มิถุนายน 2564  2.5 ดำเนิการจัดซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
29 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.5 ดำเนิการจัดซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กรกฎาคม 2564  2.5 ลงทะเบียนหนังสือใหม่ในระบบ นำหนังสือขึ้นชั้นออกบริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กรกฎาคม 2564  2.7 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กรกฎาคม 2564  2. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
12 กรกฎาคม 2564  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
13 กรกฎาคม 2564  สิ้นสุด 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
26 กรกฎาคม 2564  2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 กรกฎาคม 2564  2. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2 สิงหาคม 2564  2.3เสนอราคา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
9 สิงหาคม 2564  สิ้นสุด 2.3เสนอราคา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
23 สิงหาคม 2564  2.4 ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
6 กันยายน 2564  2.5 ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
7 กันยายน 2564  สิ้นสุด 2.5 ตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
4 ตุลาคม 2564  3. ประเมินการใช้งานของระบบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 มกราคม 2565  2.4 ดำเนินการคัดเลือกหนังสือใหม่ และสั่งซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 3. ประเมินการใช้งานของระบบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กุมภาพันธ์ 2565  3. ขั้นประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2 กุมภาพันธ์ 2565  3.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 3.1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 3. ขั้นประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  2.5 ลงทะเบียนหนังสือใหม่ในระบบ นำหนังสือขึ้นชั้นออกบริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  2.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการค้นคว้าร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  2.7 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.1 กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรเป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงให้เกิดการพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
4 เมษายน 2565  3.2 สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
4 เมษายน 2565  4.สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
8 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3.2 สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
8 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
18 เมษายน 2565  4. สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
22 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. สรุปผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
29 เมษายน 2565  2.8 จัดสถานที่ภายในห้องสมุดให้เอื้้อต่อการศึกษาค้นคว้า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2 มิถุนายน 2565  2.1ขอไฟล์ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จากงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี