Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2564  2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4.จัดทำคู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7.กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8.ติดตาม ประเมิน และเสนอแนะในการจัด ทำแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังการ จัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
3 พฤษภาคม 2564  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4.2 เบิกค่าวัสดุ – ครุภัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4.3 ค่ากิจกรรมส่งเสริมการออมต่อเนื่อง ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4.1 เปิดรับ-ฝากเงินจากนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  5-722-01 เปิดบัญชีนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4.2 เปิดรับฝาก-ถอนเงินจากนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  6.2 รับฝาก-ถอน เงินจากนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  5-722-02 เบิกค่าวัสดุ – ครุภัณฑ์ ใช้ในกิจกรรมของธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  5-722-03 ค่ากิจกรรมส่งเสริมการออมต่อเนื่อง ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4.5 ค่ารางวัลประกวดคำขวัญหรือวาดภาพ ระดับชั้่นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  5-722-04 ค่าตอบแทนพนักงานธนาคารโรงเรียนตลอดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  5-722-05 ค่ารางวัลการออมดีเด่น ตลอดปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  6.7 ค่าใช้ใช้จ่ายในการบริหารจัดการของธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  1.แต่งตั้้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่ารางวัลประกวดคำขวัญหรือวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4.1.1 เปิดบัญชีนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 4.จัดทำคู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 4.5 ค่ารางวัลประกวดคำขวัญหรือวาดภาพ ระดับชั้่นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 1.แต่งตั้้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  9.สรุปสรุปสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  8.ติดตาม ประเมิน และเสนอแนะในการจัด ทำแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังการ จัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 8.ติดตาม ประเมิน และเสนอแนะในการจัด ทำแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังการ จัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 9.สรุปสรุปสถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 8.ติดตาม ประเมิน และเสนอแนะในการจัด ทำแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกหลังการ จัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.ดำเนินงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.2 เบิกค่าวัสดุ – ครุภัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.3 ค่ากิจกรรมส่งเสริมการออมต่อเนื่อง ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.1 เปิดรับ-ฝากเงินจากนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  5-722-01 เปิดบัญชีนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4.2 เปิดรับฝาก-ถอนเงินจากนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 รับฝาก-ถอน เงินจากนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  5-722-02 เบิกค่าวัสดุ – ครุภัณฑ์ ใช้ในกิจกรรมของธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  5-722-03 ค่ากิจกรรมส่งเสริมการออมต่อเนื่อง ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  5-722-04 ค่าตอบแทนพนักงานธนาคารโรงเรียนตลอดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  5-722-05 ค่ารางวัลการออมดีเด่น ตลอดปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.7 ค่าใช้ใช้จ่ายในการบริหารจัดการของธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.5 ค่ารางวัลประกวดคำขวัญหรือวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.ดำเนินงานธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  4.1.1 เปิดบัญชีนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี