Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
14 พฤษภาคม 2564  1.จัดกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก จัดสัปดาห์ป้องกันและให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 2.จัดประกวดวาดภาพ คำขวัญ คลิปวีดีโอ (บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ศิลปะ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  1.เชิญวิทยากรมาอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ 2.จัดประกวดวาดภาพ (บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา / ศิลปะ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  1.เชิญวิทยากรมาอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ 2.จัดประกวดวาดภาพ (บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา / ศิลปะ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4.4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4.4.2วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมาย ตามข้อ3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  6.1 4-501กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4-501 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4-502 กิจกรรมให้ความรู้โรคเอดส์และเพศศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4-503 กิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติ (ปฐมพยาบาล,อัคคีภัยฯ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  8.ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  9.นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  4-504 กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา (สภา นร. กองร้อยพิเศษ สารวัตรนักเรียน) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  1.จัดกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก จัดสัปดาห์ป้องกันและให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 2.จัดประกวดวาดภาพ คำขวัญ คลิปวีดีโอ (บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา / ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ / ศิลปะ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.เชิญวิทยากรมาอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ 2.จัดประกวดวาดภาพ (บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา / ศิลปะ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.เชิญวิทยากรมาอบรม ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ 2.จัดประกวดวาดภาพ (บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา / ศิลปะ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 4.4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 4.4.2วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมาย ตามข้อ3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 6.1 4-501กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  4-501 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  4-502 กิจกรรมให้ความรู้โรคเอดส์และเพศศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  4-503 กิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติ (ปฐมพยาบาล,อัคคีภัยฯ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  4-504 กิจกรรมนักเรียนจิตอาสา (สภา นร. กองร้อยพิเศษ สารวัตรนักเรียน) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 9.นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี