Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานศูนย์ดนตรี ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
30 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด 9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 เมษายน 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.2 สั่งซื้อหนังสือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 จัดการเรียนการสอนดนตรีในเวลา ภาคปกติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าเรียนดนตรีนักเรียน English Program วิชาดนตรีคอร์สในเวลา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6. ขั้นดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7. ขั้นติดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.1ขออนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9. ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นตดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางเเผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามเเผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9.ขั้นปรับปรุง แก้ไข การดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6. เตรียมการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตาม - สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 รับสมัครนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1. ขั้นวางแผนการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7. ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9. ขั้นสรุปผล/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7. ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9. ขั้นสรุปผล/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  7. ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  9. ขั้นสรุปผล/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  7.กำกับติดตาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  6.1 ค่าตอบแทน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  6.2 ตรวจสอบอาจารย์ผู้สอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  6.2 ประสานงานวัดและประเมินผลผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
21 มิถุนายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กรกฎาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กรกฎาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กรกฎาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กรกฎาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 กรกฎาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 กรกฎาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 กรกฎาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
29 สิงหาคม 2564  1 ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กันยายน 2564  6. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กันยายน 2564  9.ประชุมสรุปผล/ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กันยายน 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กันยายน 2564  9.1 ประชุมสรุปผล ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการดำเนินการ เทอม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 ตุลาคม 2564  6. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 ตุลาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 ตุลาคม 2564  9.1 ประชุมสรุปผล ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการดำเนินการ เทอม 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤศจิกายน 2564  6.4 Recital จัดแสดงผลงานประจำปีนักเรียนศิลป์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
22 พฤศจิกายน 2564  7.1 แบบสอบถาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
22 พฤศจิกายน 2564  7 ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 พฤศจิกายน 2564  7.1 แบบสอบถาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 พฤศจิกายน 2564  สิ้นสุด 7 ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 ธันวาคม 2564  9.1สรุปผลการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 ธันวาคม 2564  9 ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
10 ธันวาคม 2564  สิ้นสุด 9.1สรุปผลการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
10 ธันวาคม 2564  สิ้นสุด 9 ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 ธันวาคม 2564  1 ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มกราคม 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มกราคม 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กุมภาพันธ์ 2565  9.2 ประชุมสรุปผล ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการดำเนินการ เทอม 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 กุมภาพันธ์ 2565  9.3 จัดทำสรุปผล แผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  7.กำกับติดตาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 9.ประชุมสรุปผล/ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 6.1 ค่าตอบแทน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  9.2 ประชุมสรุปผล ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขการดำเนินการ เทอม 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 6.2 ตรวจสอบอาจารย์ผู้สอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 6.2 ประสานงานวัดและประเมินผลผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 6.4 Recital จัดแสดงผลงานประจำปีนักเรียนศิลป์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. ขั้นสรุปผล/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 สั่งซื้อหนังสือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ดำเนินการตามแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  7. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 จัดการเรียนการสอนดนตรีในเวลา ภาคปกติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 ค่าเรียนดนตรีนักเรียน English Program วิชาดนตรีคอร์สในเวลา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6. ขั้นดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  7. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. ขั้นติดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นติดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นติดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.1ขออนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นตดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางเเผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามเเผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นติดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9.ขั้นปรับปรุง แก้ไข การดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. เตรียมการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  9.3 จัดทำสรุปผล แผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  7. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.ขั้นติดตาม - สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 รับสมัครนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1. ขั้นวางแผนการดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  7. ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. ขั้นสรุปผล/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. ขั้นสรุปผล/ปรับปรุงพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี