Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งาน English Program ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่าสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม EP Project Desig, Integrated Education, EP Tech, EP Vlogger (5-801-06 ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.25 ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรม G.10-12 มี 6 ฐาน ฐานละ 2,000 บาท (5-811-25) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.7 ค่าของที่ระลึก สำหรับวิทยากร หรือบุคคลภายนอก (5-801-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.26 ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และน้ำดื่ม นักเรียน EP G.10-12 จำนวน 100 คน ครู EP 10 คน รวมเป็น 110 คน คนละ 200 บาท (5-811-26) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.27 ค่ารถบัสปรับอากาศ จ.นครนายก 1วัน จำนวน 2 คัน คันละ 10,000 บาท (5-811-27) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.28 ค่ารถตู้ จ.นครนายก 1วัน จำนวน 1 คัน คันละ 2,000 บาท (5-811-28) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ (5-810-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.29 ค่าวิทยากรภายนอก (5-811-29) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ (5-810-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.30 ค่าวุฒิบัตร (5-811-30) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าของรางวัล (5-810-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.31 ค่าของที่ระลึก (5-811-31) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่าเครื่องแต่งกาย (5-810-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ booklet / worksheet / Brochure (5-810-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.32 ค่ารถตำรวจ (5-811-32) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่าวิทยากรจากภายนอก (5-810-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ณ วังดุมเมาเทนแคมป์ จ. กาญจนบุรี (5-806-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนำเสนอโครงงาน (5-806-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าบริการถ่ายเอกสารรายเดือน (5-802-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่าใช้จ่ายในกาสอบแข่งขันทางวิชาการ (5-806-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ชุด มี 5 สี (5-802-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 กระดาษ A4 80 แกรม สีขาว (5-802-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่าเสื้อคลุมปฏิบัติการสำหรับนักเรียน ม.1 (5-806-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงานโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 กระดาษ A4 120 แกรม สี (5-802-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 กระดาษ A3 80 แกรม สี (5-802-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าตอบแทนอาจารย์/วิทยากรพิเศษ/ครูต่างชาติ (5-814-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 กระดาษ F14 80 แกรม สีขาว (5-802-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่าเสื้อโปโลสำหรับทำกิจกรรมต่าง นักเรียน ม.1 (5-806-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงานโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าลิขสิทธิ์ ONLINE TEST /Platform Learning /Voxy (5-814-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.7 กระดาษ A3 80 แกรม สีขาว (5-802-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าของที่ระลึกวิทยากร (5-814-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.8 กระดาษฟลูสแก๊ป (5-802-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่าเกียรติบัตร + ค่า Print out (5-814-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.9 กระดาษโปสเตอร์ (คละสี) (5-802-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่าเอกสารในการติวเสริมและอุปกรณ์ ประกอบ การทำกิจกรรม (5-814-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.10 ลูกแม็ก NO.3-1M (เย็บ Booklet) (5-802-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.7 ค่าทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยของรัฐ (5-806-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่าอาหารว่าง/ค่าอาหาร สำหรับวิทยากร/ นักเรียน (5-814-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.11 ลูกแม็ก เบอร์ 35 (5-802-11) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.8 กิจกรรม STEM ร่วมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน (5-806-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.7 ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียน TOP TEN G.1-12 (5-814-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.12 แปรงลบกระดาน (5-802-12) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.9 จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนักเรียน (5-806-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.8 ค่ายานพาหนะสำหรับศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักเรียน G.10-12 (5-814-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.13 สก๊อตเทป 1 นิ้ว แกนใหญ่ (5-802-13) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ติดตามและประเมินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.9 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม IT Development / Vloger channel (5-814-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.14 เทปผ้า 1 นิ้วครึ่ง (คละสี) (5-802-14) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.10 ค่ากิจกรรม Creative Project Competition (Best of the project / Best of the presentation) (5-814-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.15 กาว 2 หน้าแบบบาง 1 นิ้ว (5-802-15) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.10 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ (5-806-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.11 ค่าตอบแทนนอกเวลาคุณครูต่างชาติ ในการติวเสริม Reach the top (5-814-11) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.16 ปากกาไวท์บอร์ด (5-802-16) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.17 หมึกเติมไวท์บอร์ด (5-802-17) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.18 ตัวหนีบกระดาษ (5-802-18) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่าใช้จ่าย Intensive Course โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าจัดสถานที่แหล่งการเรียนรู้สร้างบรรยากาศด้านภาษาอังกฤษ G.1-12 (5-812-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.12 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์พิเศษและวิทยากรจากสถาบันต่าง ๆ (5-806-12) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม G.1-3 โดยแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ฐานละ 3,500 บาท (5-811-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าอุปกรณ์และไวนิลตกแต่งเวที EP ON STAGE (5-815-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เก็บจากผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่าของรางวัลในด้านการแสดงออก EP ON STAGE G.1-12 (5-815-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม EP RED CARPET (5-815-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.13 ค่าของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ (5-806-13) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าอุปกรณ์และไวนิลตกแต่งเวที EP ON STAGE (5-815-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.7 ค่าเครื่องแต่งกายพิธีกร (5-815-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าอาหาร ของว่าง และน้ำดื่ม นักเรียน EP G.1-3 จำนวน 200 คน ครู EP 20 คน รวมเป็น 220 คน คนละ 100 บาท (5-811-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.8 ค่าอุปกรณ์ในการแสดง (5-815-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.14 ค่าจัดอบรมเพิ่มเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนและครู (5-806-14) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าอุปกรณ์เสริมและเครื่องแต่งกาย EP ON STAGE G.1-12 (5-815-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.9 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมชิงโชค (5-815-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.10 ค่าของรางวัลสำหรับการแสดง (5-815-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับนักเรียน EP G.1-12 (5-812-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่าวุฒิบัตร G.1-12 (5-815-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.11 ค่า OT พนักงาน (5-815-11) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.12 ค่าของรางวัล BEST OF THE SHOW (5-815-12) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียน EP (5-812-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรม G.1-3 มี 6 ฐาน ฐานละ 3,000 บาท (5-811-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่าจัดทำเอกสาร Daily เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริม Writing and Arithmetic นักเรียน EP G.1-12 จำนวน 561 คน (5-812-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่าวิทยากรภายนอกในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 5,000 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน (5-812-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าเรียนดนตรีตามความถนัด (5-803-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่าหนังสือ Short Stories for children / หนังสือออนไลน์ สำหรับส่งเสริมการอ่าน (Reading) (5-812-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  จ่ายค่าจ้างอาจารย์พิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่าวิทยากรภายนอก (5-811-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าอุปกรณ์และสารเคมี (5-816-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ของสดใช้ในการทดลอง (5-816-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 อุปกรณ์ตกแต่งบรรยากาศ เช่น หุ่นจำลอง, โมเดล, แผนภาพ4มิติ (5-816-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 Strawbees : Maker Kit ชุดผลิตภัณฑ์ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี (5-816-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่าวุฒิบัตร (5-811-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 Strawbees : Coding and Robotics Kitชุดผลิตภัณฑ์ฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบและเทคโนโลยี (5-816-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่าของที่ระลึก EP We Care Grade 4-6 (5-811-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 Ozobot ชุดผลิตภัณฑ์ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (5-816-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.7 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม G.4-6 โดยแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ฐานละ 3,500 บาท (5-811-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.7 Beebot Audio ชุดผลิตภัณฑ์ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (5-816-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.8 ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรม G.4-6 มี 6 ฐาน ฐานละ 3,000 บาท (5-811-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.8 ไมโครโฟนบันทึกเสียงแบบ Shotgun (5-816-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.9 ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และน้ำดื่ม นักเรียน EP G.4-6 จำนวน 180 คน ครู EP 20 คน รวมเป็น 200 คน คนละ 200 บาท (5-811-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.9 ไมโครโฟนบันทึกเสียงแบบ Lavalier (5-816-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.10 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว (5-816-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.10 ค่ารถบัสปรับอากาศ จ.ฉะเชิงเทรา 1วัน จำนวน 4 คัน คันละ 10,000 บาท(5-811-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.11 โครงฉากหลัง (5-816-11) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.12 ฉากหลังสำหรับงานสตูดิโอ ขนาด 3*6 M สี ขาว ดำ เขียว (5-816-12) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.11 ค่าวิทยากรภายนอก (5-811-11) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าตำรากลางมูลนิธิฯ (5-804-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.13 โฟมกันเสียง (48ชิ้น/1ชุด) (5-816-13) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าหนังสือเรียนเป็นภาษาไทย (5-804-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 หนังสือเรียนภาษาจีน ป.1 (5-804-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 งาน วัสดุสำนักงาน EP รหัส 5-802 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.12 ค่าวุฒิบัตร (5-811-12) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 หนังสือเรียนภาษาจีน ป.4 (5-804-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 งาน EP Music Class รหัส 5-803 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน (5-804-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 งาน EP Textbooks and Supplementary Worksheet รหัส 5-804 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.7 ค่าสมุดเรียน (5-804-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.13 ค่าของที่ระลึก (5-811-13) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.14 Rightlight ไฟวงแหวนพร้อมขาตั้ง (5-816-14) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าสื่อการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.14 ค่ารถตำรวจ EP We Care Grade 7-9 (5-811-14) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.15 Reflector แผ่นสะท้อนแสง สำหรับถ่ายภาพ 200*150 cm (5 in 1) (5-816-15) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.15 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม G.7-9 โดยแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ฐานละ 2,500 บาท (5-811-15) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 งานค่าจ้างอาจารย์พิเศษ รหัส 5-805 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 งานพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (EP STEM) รหัส 5-806 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าหลักสูตรการเรียนรู้ การเขียนโค้ด ของนักเรียน G1-3 (5-813-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าเกมโค้ดดิ้ง (Kid Coding) G1-6 (5-813/02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าชุดการเรียน Micro Bit (G4-6) (5-813-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.16 ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรม G.7-9 มี 6 ฐาน ฐานละ 2,000 บาท (5-811-16) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่าหุ่นยนต์ Jimu Astrobot (G7-12) (5-813-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.17 ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และน้ำดื่ม นักเรียน EP G.7-9 จำนวน 150 คน ครู EP 15 คน รวมเป็น 165 คน คนละ 200 บาท (5-811-17) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่าอุปกรณ์จัดสนามปฏิบัติการของหุ่นยนต์ (5-813-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.18 ค่ารถบัสปรับอากาศ จ.ราชบุรี 1วัน จำนวน 3 คัน คันละ 10,000 บาท (5-811-18) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่า iPad ขนาด 10.2 นิ้ว (5-813-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.19 ค่ารถตู้ จ.ราชบุรี 1วัน จำนวน 2 คัน คันละ 2,000 บาท (5-811-19) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคะณะกรรม/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.20 ค่าวิทยากรภายนอก (5-811-20) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.7 ค่าวิทยากรภายนอกในการจัดกิจกรรม อบรมให้นักเรียน EP ครั้งละ 10,000 บาท ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (5-813-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.21 ค่าวุฒิบัตร (5-811-21) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.3 เงินรางวัล Teacher’s Award ของคุณครูต่างชาติ (รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อภาคเรียน) เงินรางวัล Subject Group Performance Award (รางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อภาคเรียน) (5-801-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.22 ค่าของที่ระลึก (5-811-22) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่ายานพาหนะในการไปอบรมสัมมนา (5-801-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.23 ค่ารถตำรวจ EP We Care Grade 10-12 (5-811-23) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.8 ค่าชุดกล้อง GOPRO เพื่อบันทึกในการ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ (Vloger) (5-813-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.24 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม G.10-12โดยแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ฐานละ 2,500 บาท (5-811-24) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่าจัดอบรมสัมมนาภายในโรงเรียน/นอกโรงเรียน (5-801-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
16 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2564  4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2564  1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2564  1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2564  4. ดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 มิถุนายน 2564  3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 4. ดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  5. ติดตามและประเมินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 5. ติดตามและประเมินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 เมษายน 2565  6. สรุปโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 ค่าสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม EP Project Desig, Integrated Education, EP Tech, EP Vlogger (5-801-06 ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.25 ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรม G.10-12 มี 6 ฐาน ฐานละ 2,000 บาท (5-811-25) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.7 ค่าของที่ระลึก สำหรับวิทยากร หรือบุคคลภายนอก (5-801-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.26 ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และน้ำดื่ม นักเรียน EP G.10-12 จำนวน 100 คน ครู EP 10 คน รวมเป็น 110 คน คนละ 200 บาท (5-811-26) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.27 ค่ารถบัสปรับอากาศ จ.นครนายก 1วัน จำนวน 2 คัน คันละ 10,000 บาท (5-811-27) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. สรุปโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.28 ค่ารถตู้ จ.นครนายก 1วัน จำนวน 1 คัน คันละ 2,000 บาท (5-811-28) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ (5-810-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.29 ค่าวิทยากรภายนอก (5-811-29) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ (5-810-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.30 ค่าวุฒิบัตร (5-811-30) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.3 ค่าของรางวัล (5-810-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.31 ค่าของที่ระลึก (5-811-31) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 ค่าเครื่องแต่งกาย (5-810-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.5 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ booklet / worksheet / Brochure (5-810-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.32 ค่ารถตำรวจ (5-811-32) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 ค่าวิทยากรจากภายนอก (5-810-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ณ วังดุมเมาเทนแคมป์ จ. กาญจนบุรี (5-806-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.3 จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนำเสนอโครงงาน (5-806-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ค่าบริการถ่ายเอกสารรายเดือน (5-802-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 ค่าใช้จ่ายในกาสอบแข่งขันทางวิชาการ (5-806-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ชุด มี 5 สี (5-802-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.3 กระดาษ A4 80 แกรม สีขาว (5-802-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.5 ค่าเสื้อคลุมปฏิบัติการสำหรับนักเรียน ม.1 (5-806-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 เสนออนุมัติแผนงานโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 กระดาษ A4 120 แกรม สี (5-802-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.5 กระดาษ A3 80 แกรม สี (5-802-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ค่าตอบแทนอาจารย์/วิทยากรพิเศษ/ครูต่างชาติ (5-814-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 กระดาษ F14 80 แกรม สีขาว (5-802-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 ค่าเสื้อโปโลสำหรับทำกิจกรรมต่าง นักเรียน ม.1 (5-806-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 เสนออนุมัติแผนงานโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 ค่าลิขสิทธิ์ ONLINE TEST /Platform Learning /Voxy (5-814-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.7 กระดาษ A3 80 แกรม สีขาว (5-802-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.3 ค่าของที่ระลึกวิทยากร (5-814-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.8 กระดาษฟลูสแก๊ป (5-802-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 ค่าเกียรติบัตร + ค่า Print out (5-814-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.9 กระดาษโปสเตอร์ (คละสี) (5-802-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.5 ค่าเอกสารในการติวเสริมและอุปกรณ์ ประกอบ การทำกิจกรรม (5-814-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.10 ลูกแม็ก NO.3-1M (เย็บ Booklet) (5-802-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.7 ค่าทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยของรัฐ (5-806-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 ค่าอาหารว่าง/ค่าอาหาร สำหรับวิทยากร/ นักเรียน (5-814-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.11 ลูกแม็ก เบอร์ 35 (5-802-11) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.8 กิจกรรม STEM ร่วมใจ ปันน้ำใจสู่ชุมชน (5-806-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.7 ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียน TOP TEN G.1-12 (5-814-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.12 แปรงลบกระดาน (5-802-12) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.9 จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนักเรียน (5-806-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1. เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.8 ค่ายานพาหนะสำหรับศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักเรียน G.10-12 (5-814-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.13 สก๊อตเทป 1 นิ้ว แกนใหญ่ (5-802-13) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 ติดตามและประเมินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.9 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม IT Development / Vloger channel (5-814-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.14 เทปผ้า 1 นิ้วครึ่ง (คละสี) (5-802-14) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.10 ค่ากิจกรรม Creative Project Competition (Best of the project / Best of the presentation) (5-814-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.15 กาว 2 หน้าแบบบาง 1 นิ้ว (5-802-15) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.10 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ (5-806-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  2. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.11 ค่าตอบแทนนอกเวลาคุณครูต่างชาติ ในการติวเสริม Reach the top (5-814-11) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.16 ปากกาไวท์บอร์ด (5-802-16) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.17 หมึกเติมไวท์บอร์ด (5-802-17) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.18 ตัวหนีบกระดาษ (5-802-18) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 ค่าใช้จ่าย Intensive Course โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ค่าจัดสถานที่แหล่งการเรียนรู้สร้างบรรยากาศด้านภาษาอังกฤษ G.1-12 (5-812-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.12 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์พิเศษและวิทยากรจากสถาบันต่าง ๆ (5-806-12) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม G.1-3 โดยแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ฐานละ 3,500 บาท (5-811-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ค่าอุปกรณ์และไวนิลตกแต่งเวที EP ON STAGE (5-815-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 เก็บจากผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.5 ค่าของรางวัลในด้านการแสดงออก EP ON STAGE G.1-12 (5-815-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม EP RED CARPET (5-815-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.13 ค่าของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ (5-806-13) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 ค่าอุปกรณ์และไวนิลตกแต่งเวที EP ON STAGE (5-815-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.7 ค่าเครื่องแต่งกายพิธีกร (5-815-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 ค่าอาหาร ของว่าง และน้ำดื่ม นักเรียน EP G.1-3 จำนวน 200 คน ครู EP 20 คน รวมเป็น 220 คน คนละ 100 บาท (5-811-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.8 ค่าอุปกรณ์ในการแสดง (5-815-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.14 ค่าจัดอบรมเพิ่มเพิ่มพูนศักยภาพนักเรียนและครู (5-806-14) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.3 ค่าอุปกรณ์เสริมและเครื่องแต่งกาย EP ON STAGE G.1-12 (5-815-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.9 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมชิงโชค (5-815-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.10 ค่าของรางวัลสำหรับการแสดง (5-815-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับนักเรียน EP G.1-12 (5-812-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.4 ค่าวุฒิบัตร G.1-12 (5-815-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.11 ค่า OT พนักงาน (5-815-11) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.12 ค่าของรางวัล BEST OF THE SHOW (5-815-12) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.3 ค่าของรางวัลสำหรับนักเรียน EP (5-812-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.3 ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรม G.1-3 มี 6 ฐาน ฐานละ 3,000 บาท (5-811-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 ค่าจัดทำเอกสาร Daily เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริม Writing and Arithmetic นักเรียน EP G.1-12 จำนวน 561 คน (5-812-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.5 ค่าวิทยากรภายนอกในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 5,000 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน (5-812-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ค่าเรียนดนตรีตามความถนัด (5-803-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 ค่าหนังสือ Short Stories for children / หนังสือออนไลน์ สำหรับส่งเสริมการอ่าน (Reading) (5-812-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด จ่ายค่าจ้างอาจารย์พิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 ค่าวิทยากรภายนอก (5-811-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ค่าอุปกรณ์และสารเคมี (5-816-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 ของสดใช้ในการทดลอง (5-816-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.3 อุปกรณ์ตกแต่งบรรยากาศ เช่น หุ่นจำลอง, โมเดล, แผนภาพ4มิติ (5-816-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 Strawbees : Maker Kit ชุดผลิตภัณฑ์ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี (5-816-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.5 ค่าวุฒิบัตร (5-811-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.5 Strawbees : Coding and Robotics Kitชุดผลิตภัณฑ์ฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบและเทคโนโลยี (5-816-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.6 ค่าของที่ระลึก EP We Care Grade 4-6 (5-811-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 Ozobot ชุดผลิตภัณฑ์ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (5-816-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.7 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม G.4-6 โดยแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ฐานละ 3,500 บาท (5-811-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.7 Beebot Audio ชุดผลิตภัณฑ์ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (5-816-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.8 ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรม G.4-6 มี 6 ฐาน ฐานละ 3,000 บาท (5-811-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.8 ไมโครโฟนบันทึกเสียงแบบ Shotgun (5-816-08) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.9 ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และน้ำดื่ม นักเรียน EP G.4-6 จำนวน 180 คน ครู EP 20 คน รวมเป็น 200 คน คนละ 200 บาท (5-811-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.9 ไมโครโฟนบันทึกเสียงแบบ Lavalier (5-816-09) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.10 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว (5-816-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.10 ค่ารถบัสปรับอากาศ จ.ฉะเชิงเทรา 1วัน จำนวน 4 คัน คันละ 10,000 บาท(5-811-10) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.11 โครงฉากหลัง (5-816-11) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.12 ฉากหลังสำหรับงานสตูดิโอ ขนาด 3*6 M สี ขาว ดำ เขียว (5-816-12) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.11 ค่าวิทยากรภายนอก (5-811-11) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 ค่าตำรากลางมูลนิธิฯ (5-804-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.13 โฟมกันเสียง (48ชิ้น/1ชุด) (5-816-13) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.3 ค่าหนังสือเรียนเป็นภาษาไทย (5-804-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 หนังสือเรียนภาษาจีน ป.1 (5-804-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 งาน วัสดุสำนักงาน EP รหัส 5-802 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.12 ค่าวุฒิบัตร (5-811-12) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.5 หนังสือเรียนภาษาจีน ป.4 (5-804-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.3 งาน EP Music Class รหัส 5-803 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน (5-804-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.4 งาน EP Textbooks and Supplementary Worksheet รหัส 5-804 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.7 ค่าสมุดเรียน (5-804-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.13 ค่าของที่ระลึก (5-811-13) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.14 Rightlight ไฟวงแหวนพร้อมขาตั้ง (5-816-14) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 ค่าสื่อการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.14 ค่ารถตำรวจ EP We Care Grade 7-9 (5-811-14) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.15 Reflector แผ่นสะท้อนแสง สำหรับถ่ายภาพ 200*150 cm (5 in 1) (5-816-15) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.15 ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม G.7-9 โดยแบ่งออกเป็น 6 ฐาน ฐานละ 2,500 บาท (5-811-15) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.5 งานค่าจ้างอาจารย์พิเศษ รหัส 5-805 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 งานพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (EP STEM) รหัส 5-806 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ค่าหลักสูตรการเรียนรู้ การเขียนโค้ด ของนักเรียน G1-3 (5-813-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 ค่าเกมโค้ดดิ้ง (Kid Coding) G1-6 (5-813/02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  6.2 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.3 ค่าชุดการเรียน Micro Bit (G4-6) (5-813-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.16 ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรม G.7-9 มี 6 ฐาน ฐานละ 2,000 บาท (5-811-16) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 ค่าหุ่นยนต์ Jimu Astrobot (G7-12) (5-813-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.17 ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และน้ำดื่ม นักเรียน EP G.7-9 จำนวน 150 คน ครู EP 15 คน รวมเป็น 165 คน คนละ 200 บาท (5-811-17) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.5 ค่าอุปกรณ์จัดสนามปฏิบัติการของหุ่นยนต์ (5-813-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.18 ค่ารถบัสปรับอากาศ จ.ราชบุรี 1วัน จำนวน 3 คัน คันละ 10,000 บาท (5-811-18) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 ค่า iPad ขนาด 10.2 นิ้ว (5-813-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.19 ค่ารถตู้ จ.ราชบุรี 1วัน จำนวน 2 คัน คันละ 2,000 บาท (5-811-19) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคะณะกรรม/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.20 ค่าวิทยากรภายนอก (5-811-20) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.7 ค่าวิทยากรภายนอกในการจัดกิจกรรม อบรมให้นักเรียน EP ครั้งละ 10,000 บาท ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (5-813-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.21 ค่าวุฒิบัตร (5-811-21) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.3 เงินรางวัล Teacher’s Award ของคุณครูต่างชาติ (รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อภาคเรียน) เงินรางวัล Subject Group Performance Award (รางวัลละ 6,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ต่อภาคเรียน) (5-801-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.22 ค่าของที่ระลึก (5-811-22) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 ค่ายานพาหนะในการไปอบรมสัมมนา (5-801-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.23 ค่ารถตำรวจ EP We Care Grade 10-12 (5-811-23) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์