Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  2.1 สรุปผลการดำเนินงานระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  2.2 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เเละเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  4.1 งานระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  4.2 งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2565  4.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เเละเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  4.1 งานระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.2 งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 พฤษภาคม 2565  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางเเผนเเละมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  6.ดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานงานระดับชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-201 (6.1) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-201-1 (6.1.1 ) การจัดระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-201-2 (6.1.2) กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการคัดกรองนักเรียน ป.1-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-201-3 (6.1.3) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน (การให้คำปรึกษาผู้ปกครอง/นักเรียน, การติดตามพฤติกรรมนักเรียน) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-201-4 (6.1.4) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-201-5 (6.1.5) กิจกรรมส่งต่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-202 (6.2) งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-202-1 (6.2.1) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2-6 ม.2-3 และ ม.5-6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-202-2 (6.2.2) กิจกรรมวันเด็กนักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-202-4 (6.2.4) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-202-5 (6.2.5) กิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-202-6 (6.2.6) กิจกรรมมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ชั้น ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  4-202-6 (6.3) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2565  2.1 สรุปผลการดำเนินงานระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2565  2.2 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2565  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางเเผนเเละมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มิถุนายน 2565  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)
2 มิถุนายน 2565  พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
29 มิถุนายน 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 สิงหาคม 2565  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
18 สิงหาคม 2565  กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "ม.2 ร่วมใจ ปลูกสายใย ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี"
20 สิงหาคม 2565  กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 "ACT Future Skills For Family Day"
28 สิงหาคม 2565  กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “ รวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนสีเขียว ฉลอง 60 ปี ACT ”
28 สิงหาคม 2565  กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “ ฉลอง 60 ปี ACT มอบพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ” บริเวณ ไร่เหมือนจันทร์ เลียบคลองทวีวัฒนา เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
7 กันยายน 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
7 กันยายน 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
4 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 "ป.6 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉลอง 60 ปี ACT" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
5 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 "ACT Life Skills Family Day" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
11 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “ น้ำหมักจุลินทรีย์ Big Cleaning ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี ” โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
12 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ฉลอง 60 ปี ACT ทำดีเพื่อสังคม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
15 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "60 ปี ACT ด้วยรักและผูกพัน" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
15 พฤศจิกายน 2565  กิจกรรมร่วมแรงรวมพลังทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 พฤศจิกายน 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
3 ธันวาคม 2565  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2566  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2566  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
18 กุมภาพันธ์ 2566  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2566  1.เเต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานบริหารสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  6.ดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานงานระดับชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-201 (6.1) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-201-1 (6.1.1 ) การจัดระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-201-2 (6.1.2) กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการคัดกรองนักเรียน ป.1-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-201-3 (6.1.3) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน (การให้คำปรึกษาผู้ปกครอง/นักเรียน, การติดตามพฤติกรรมนักเรียน) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-201-4 (6.1.4) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-201-5 (6.1.5) กิจกรรมส่งต่อนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-202 (6.2) งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-202-1 (6.2.1) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2-6 ม.2-3 และ ม.5-6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-202-2 (6.2.2) กิจกรรมวันเด็กนักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-202-4 (6.2.4) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-202-5 (6.2.5) กิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-202-6 (6.2.6) กิจกรรมมอบวุฒิบัตรจบการศึกษา ชั้น ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  4-202-6 (6.3) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
31 พฤษภาคม 2566  1.เเต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานบริหารสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี