Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานร้านค้า ปีการศึกษา 2565
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
14 พฤษภาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
14 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
16 เมษายน 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-501-4 (6.1.4) กิจกรรมจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม Golden Jubilee โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-501 6.1 งานร้านค้าภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-501 (6.1) งานร้านค้าภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-501-5 (6.1.5) กิจกรรมจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ร้าน ACT PUNG NOM โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  6.2 งานดูแลระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-503-01 (6.3.1) กิจกรรมจัดจำหน่ายอาหารจากร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานร้านค้า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-503-1 (6.3.1) กิจกรรมจัดจำหน่ายอาหารจากร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-501-6 (6.1.6) กิจกรรมจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ร้าน ACT Café โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-503-2 (6.3.2) กิจกรรมจัดหาร้านค้าผู้ประกอบการภายนอกใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-504 (6.4) งานจัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ร้านค้าภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-504-1 (6.4.1)กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ร้านค้า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-504-2 (6.4.2) กิจกรรมบำรุงรักษาซ่อมแซมร้านค้า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-504-3 (6.4.3) กิจกรรมบำรุงรักษาท่อน้ำทิ้งชั้นใต้ดิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-501 (6.1) งานร้านค้าภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-503 (6.3)งานร้านค้าภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  2.1 แบบสรุปผลงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-501-1( 6.1.1 )กิจกรรมจัดจำหน่ายอาหาร ขนม ไอศกรีม ครัวเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-501-2 ( 6.1.2) กิจกรรมจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ครัวเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-502 (6.2) งานดูแลระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 พฤษภาคม 2565  7-501-3 (6.1.3) กิจกรรมจัดจำหน่ายอาหาร ขนม ไอศกรีม ครัวโกลเด้นจูบิลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
1 มีนาคม 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-501-4 (6.1.4) กิจกรรมจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม Golden Jubilee โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7-501 6.1 งานร้านค้าภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-501 (6.1) งานร้านค้าภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-501-5 (6.1.5) กิจกรรมจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ร้าน ACT PUNG NOM โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  6.2 งานดูแลระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-503-01 (6.3.1) กิจกรรมจัดจำหน่ายอาหารจากร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานร้านค้า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-503-1 (6.3.1) กิจกรรมจัดจำหน่ายอาหารจากร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-501-6 (6.1.6) กิจกรรมจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ร้าน ACT Café โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-503-2 (6.3.2) กิจกรรมจัดหาร้านค้าผู้ประกอบการภายนอกใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-504 (6.4) งานจัดซื้อและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ร้านค้าภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-504-1 (6.4.1)กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ร้านค้า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-504-2 (6.4.2) กิจกรรมบำรุงรักษาซ่อมแซมร้านค้า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-504-3 (6.4.3) กิจกรรมบำรุงรักษาท่อน้ำทิ้งชั้นใต้ดิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7-501 (6.1) งานร้านค้าภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7-503 (6.3)งานร้านค้าภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 2.1 แบบสรุปผลงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-501-1( 6.1.1 )กิจกรรมจัดจำหน่ายอาหาร ขนม ไอศกรีม ครัวเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-501-2 ( 6.1.2) กิจกรรมจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ครัวเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-502 (6.2) งานดูแลระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
30 เมษายน 2566  7-501-3 (6.1.3) กิจกรรมจัดจำหน่ายอาหาร ขนม ไอศกรีม ครัวโกลเด้นจูบิลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 มิถุนายน 2566  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี