Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
25 มิถุนายน 2563  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ Assumption College Thonburi  
25 มิถุนายน 2563  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เวลา 08.00-09.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ Assumption College Thonburi  
25 มิถุนายน 2563  สัมมนาบุคลากร ACT กับการเรียนรู้สู่วิถี New Normal / ประชุมครู 08.00-15.30 น. Assumption College Thonburi  
28 มิถุนายน 2563  ประชุมผู้ปกครองน.ร.ใหม่ ป.1 ม.1 ม.4 ปี 2563 Assumption College Thonburi  
28 มิถุนายน 2563  ประชุมผู้ปกครองน.ร.ใหม่ ป.1 ม. ม.4 ปี 2563 Assumption College Thonburi  
29 มิถุนายน 2563  ทดลองเรียน ป.1 ม. ม.4 ปี 2563 Assumption College Thonburi  
29 มิถุนายน 2563  ทดลองเรียน ป.1 ม.1 ม.4 ปี 2563 Assumption College Thonburi  
30 มิถุนายน 2563  สิ้นสุด ทดลองเรียน ป.1 ม. ม.4 ปี 2563 Assumption College Thonburi  
30 มิถุนายน 2563  ทดลองเรียน ป.1 ม.1 ม.4 ปี 2563 Assumption College Thonburi  
30 มิถุนายน 2563  ปฐมนิเทศ นร.ม.1 Assumption College Thonburi  
30 มิถุนายน 2563  ปฐมนิเทศ นร.ม.1 Assumption College Thonburi  
1 กรกฎาคม 2563  เปิดเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Assumption College Thonburi  
1 กรกฎาคม 2563  เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Assumption College Thonburi  
5 กรกฎาคม 2563  วันอาสาฬหบูชา Assumption College Thonburi  
5 กรกฎาคม 2563  วันอาสาฬหบูชา Assumption College Thonburi  
6 กรกฎาคม 2563   วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา Assumption College Thonburi  
7 กรกฎาคม 2563  สิ้นสุด วันอาสาฬหบูชา Assumption College Thonburi  
7 กรกฎาคม 2563  วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม. Assumption College Thonburi  
11 กรกฎาคม 2563  Sat ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Assumption College Thonburi  
11 กรกฎาคม 2563  Sat 1 Assumption College Thonburi  
13 กรกฎาคม 2563  ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ Assumption College Thonburi  
13 กรกฎาคม 2563  ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ป.1 ป.4 (เช้า) / แทรกชั้นประถม (เช้า-บ่าย) สถานที่ตามระดับชั้น Assumption College Thonburi  
14 กรกฎาคม 2563  ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ม.4 / แทรกชั้นมัธยม (ช่วงเช้า) สถานที่ตามระดับชั้น // ช่วงบ่าย ภราดา ครู เจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนฯ Assumption College Thonburi  
14 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. Assumption College Thonburi  
14 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. Assumption College Thonburi  
15 กรกฎาคม 2563  ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ ม.1 / แทรกชั้นมัธยม(เช้า) สถานที่ตามระดับชั้น //ช่วงบ่าย ภราดา ครู เจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ อาคารรัตนฯ Assumption College Thonburi  
15 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. Assumption College Thonburi  
16 กรกฎาคม 2563  ถ่ายรูปนักเรียนใหม่ Assumption College Thonburi  
16 กรกฎาคม 2563  มิสซาเปิดปีการศึกษา/เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ Assumption College Thonburi  
16 กรกฎาคม 2563  มิสซาเปิดปีการศึกษา Assumption College Thonburi  
16 กรกฎาคม 2563  เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ Assumption College Thonburi  
16 กรกฎาคม 2563  ประดับเข็ม ม.4 Assumption College Thonburi  
16 กรกฎาคม 2563  ประดับเข็ม ม.4 Assumption College Thonburi  
16 กรกฎาคม 2563  ถ่ายรูปภราดา ครู เจ้าหน้าที่ 09.00-15.00 น.ห้องธุรการ Assumption College Thonburi  
16 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. Assumption College Thonburi  
17 กรกฎาคม 2563  ประชุมครูประจำเดือน Assumption College Thonburi  
17 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. Assumption College Thonburi  
17 กรกฎาคม 2563  ตรวจสอบผลคะแนนนักเรียน วันที่ 14-17 ก.ค.63 ณ กองอำนวยการ เวลา 07.00-10.00 น./15.00-17.00 น. Assumption College Thonburi  
18 กรกฎาคม 2563  Sat 2 Assumption College Thonburi  
24 กรกฎาคม 2563  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 Assumption College Thonburi  
24 กรกฎาคม 2563  กิจกรรมถวายพระพระ ร.10 Assumption College Thonburi  
24 กรกฎาคม 2563  ประชุมครูประจำเดือน Assumption College Thonburi  
25 กรกฎาคม 2563  จัดการเรียนการสอนปกติ - Sat 3 Assumption College Thonburi  
26 กรกฎาคม 2563  พิธีมอบวุฒิบัตร นร.ม.6 (ปี 62) ณ หอประชุมหลุยส์ฯ เวลา 08.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีต้องรับการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย Assumption College Thonburi  
26 กรกฎาคม 2563  พิธีมอบวุฒิบัตร นร.ม.6 (ปี 62) ณ หอประชุมหลุยส์ฯ เวลา 08.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีต้องรับการคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย Assumption College Thonburi  
27 กรกฎาคม 2563  เจ้าหน้าที่อบรม "แนวทางการประเมินวิทยฐานะของเจ้าหน้าที่" เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ Assumption College Thonburi  
27 กรกฎาคม 2563  หยุดชดเชยเนื่องในวันสงกรานต์ตามมติ ครม. Assumption College Thonburi  
27 กรกฎาคม 2563  หยุดชดเชยเนื่องในวันสงกรานต์ตามมติ ครม. Assumption College Thonburi  
27 กรกฎาคม 2563  เจ้าหน้าที่อบรม "แนวทางการประเมินวิทยฐานะของเจ้าหน้าที่" เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ Assumption College Thonburi  
28 กรกฎาคม 2563  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Assumption College Thonburi  
28 กรกฎาคม 2563  รับศีลกำลัง เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี Assumption College Thonburi  
28 กรกฎาคม 2563  รับศีลกำลัง เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญหลุยส์ มารี Assumption College Thonburi  
31 กรกฎาคม 2563  เลือกตั้งประธานสภานักเรียน Assumption College Thonburi  
1 สิงหาคม 2563  Sat 4 Assumption College Thonburi  
6 สิงหาคม 2563  เก็บตกถ่ายรูป นร. 08.30-11.30 น.(ตามระดับชั้น) / 13.00-15.00 ถ่ายรูปครู ห้องธุรการ Assumption College Thonburi  
6 สิงหาคม 2563  เก็บตกถ่ายรูป นร. 08.30-11.30 น.(ตามระดับชั้น) / 13.00-15.00 ถ่ายรูปครู ห้องธุรการ Assumption College Thonburi  
7 สิงหาคม 2563  มิสซาศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi  
7 สิงหาคม 2563  มิสซาศุกร์ต้นเดือน Assumption College Thonburi  
7 สิงหาคม 2563  ฉีดมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.6 ฟรี 2 เข็ม / ครั้งที่ 1 Assumption College Thonburi  
7 สิงหาคม 2563  ฉีดมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิง ป.6 ฟรี 2 เข็ม / ครั้งที่ 1 Assumption College Thonburi  
7 สิงหาคม 2563  สิ้นสุด เก็บตกถ่ายรูป นร. 08.30-11.30 น.(ตามระดับชั้น) / 13.00-15.00 ถ่ายรูปครู ห้องธุรการ Assumption College Thonburi  
7 สิงหาคม 2563  เก็บตกถ่ายรูป นร. 08.30-11.30 น.(ตามระดับชั้น) Assumption College Thonburi  
8 สิงหาคม 2563  Sat 5 Assumption College Thonburi  
11 สิงหาคม 2563  พิธีถวายพระพรพระพันปีฯ Assumption College Thonburi  
11 สิงหาคม 2563  เทิดเกียรติแม่พระ Assumption College Thonburi  
11 สิงหาคม 2563  พิธีถวายพระพรพระพันปีฯ Assumption College Thonburi  
11 สิงหาคม 2563  เทิดเกียรติแม่พระ Assumption College Thonburi  
11 สิงหาคม 2563  พิธีเสกรูปแม่พระ หน้าอาคารเซนต์แมรี่ และเสกห้องประชุมชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร Assumption College Thonburi  
12 สิงหาคม 2563  หยุดวันแม่แห่งชาติ Assumption College Thonburi  
13 สิงหาคม 2563  พิธีไหว้ครู Assumption College Thonburi  
13 สิงหาคม 2563  พิธีไหว้ครู Assumption College Thonburi  
15 สิงหาคม 2563  Sat 6 Assumption College Thonburi  
20 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563 Assumption College Thonburi  
20 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2563 Assumption College Thonburi  
21 สิงหาคม 2563  ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปี 2562 Assumption College Thonburi  
21 สิงหาคม 2563  ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปี 2562 Assumption College Thonburi  
22 สิงหาคม 2563  Sat 7 Assumption College Thonburi  
28 สิงหาคม 2563  ประชุมครู/จนท ประจำเดือน Assumption College Thonburi  
28 สิงหาคม 2563  ประชุมครู/จนท ประจำเดือน Assumption College Thonburi  
29 สิงหาคม 2563  Sat 8 Assumption College Thonburi  
31 สิงหาคม 2563  สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 วันที่ 31-4 กันยายน 63 Assumption College Thonburi  
31 สิงหาคม 2563  สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 Assumption College Thonburi  
1 กันยายน 2563  บริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง Gymnastic Room ชั้น 2 อาคารโกลเด้นจูบิลี่ Assumption College Thonburi  
1 กันยายน 2563  บริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง Gymnastic Room ชั้น 2 อาคารโกลเด้นจูบิลี่ Assumption College Thonburi  
4 กันยายน 2563  สิ้นสุด สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563 วันที่ 31-4 กันยายน 63 Assumption College Thonburi  
12 กันยายน 2563  Sat 9 Assumption College Thonburi  
19 กันยายน 2563  Sat 10 Assumption College Thonburi  
24 กันยายน 2563  ฉีควัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ Assumption College Thonburi  
24 กันยายน 2563  ฉีควัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ เข็มที่ 1 Assumption College Thonburi  
25 กันยายน 2563  ฉีควัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ Assumption College Thonburi  
26 กันยายน 2563  Sat 11 Assumption College Thonburi  
26 กันยายน 2563  พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและเสื้อสามารถ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ Assumption College Thonburi  
26 กันยายน 2563  พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและเสื้อสามารถ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ Assumption College Thonburi  
30 กันยายน 2563  ประชุมครู/จนท ประจำเดือน Assumption College Thonburi  
30 กันยายน 2563  ประชุมครู/จนท ประจำเดือน Assumption College Thonburi  
2 ตุลาคม 2563  กิจกรรมสายสัมพันธ์ Assumption College Thonburi  
3 ตุลาคม 2563  เกียรติบัตรเรียนดี ปี 2562 Assumption College Thonburi  
3 ตุลาคม 2563  เกียรติบัตรเรียนดี ปี 2562 Assumption College Thonburi  
3 ตุลาคม 2563  Sat 12 Assumption College Thonburi  
3 ตุลาคม 2563  พิธีมอบ Cambridge Certificate ณ หอประชุมหลุยส์ฯ Assumption College Thonburi  
1 2 3 4