Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายวิชาการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการงานการสอนการจัดการธุรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2563  นำเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มิถุนายน 2563  วางแผนการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มิถุนายน 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มิถุนายน 2563  วางแผนการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2564  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2564  กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2564  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 มีนาคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 มีนาคม 2564  1.วางแผนและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 มีนาคม 2564  ขั้นดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 มีนาคม 2564  6.1 จัดอบรมทักษะอุปกรณ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 1.วางแผนและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.ดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 เมษายน 2564  4. วางแนวทางปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
19 เมษายน 2564  สิ้นสุด ขั้นดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
19 เมษายน 2564  สิ้นสุด 6.1 จัดอบรมทักษะอุปกรณ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่าสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม EP Project Desig, Integrated Education, EP Tech, EP Vlogger (5-801-06 ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.25 ค่าของรางวัลในการทำกิจกรรม G.10-12 มี 6 ฐาน ฐานละ 2,000 บาท (5-811-25) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.7 ค่าของที่ระลึก สำหรับวิทยากร หรือบุคคลภายนอก (5-801-07) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.26 ค่าอาหารกลางวัน ของว่าง และน้ำดื่ม นักเรียน EP G.10-12 จำนวน 100 คน ครู EP 10 คน รวมเป็น 110 คน คนละ 200 บาท (5-811-26) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.27 ค่ารถบัสปรับอากาศ จ.นครนายก 1วัน จำนวน 2 คัน คันละ 10,000 บาท (5-811-27) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.28 ค่ารถตู้ จ.นครนายก 1วัน จำนวน 1 คัน คันละ 2,000 บาท (5-811-28) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ (5-810-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.29 ค่าวิทยากรภายนอก (5-811-29) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ (5-810-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.30 ค่าวุฒิบัตร (5-811-30) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าของรางวัล (5-810-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.31 ค่าของที่ระลึก (5-811-31) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่าเครื่องแต่งกาย (5-810-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ booklet / worksheet / Brochure (5-810-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.32 ค่ารถตำรวจ (5-811-32) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.6 ค่าวิทยากรจากภายนอก (5-810-06) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ณ วังดุมเมาเทนแคมป์ จ. กาญจนบุรี (5-806-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูลวิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรทีมีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคระกรรมการ / ผู้รับผิดชอของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.3 จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนำเสนอโครงงาน (5-806-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรมโครงการของหน่วยงานท่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบ้ติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงาน โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ค่าบริการถ่ายเอกสารรายเดือน (5-802-01) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.4 ค่าใช้จ่ายในกาสอบแข่งขันทางวิชาการ (5-806-04) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 1 ชุด มี 5 สี (5-802-02) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.3 กระดาษ A4 80 แกรม สีขาว (5-802-03) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.5 ค่าเสื้อคลุมปฏิบัติการสำหรับนักเรียน ม.1 (5-806-05) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 เสนออนุมัติแผนงานโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20