Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจกรรม
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
30 พฤษภาคม 2545  สิ้นสุด 9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 เมษายน 2564  7.ขั้นติดตามสรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 เมษายน 2564  9.ปรับปรุง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 เมษายน 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
19 เมษายน 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2ศึกษาข้อมูล วิธีการความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2ศึกษาข้อมูล วิธีการความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4วางแผนงานการปฏิบัติงาน เตรียมเครื่องมือการประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4วางแผนงานการปฏิบัติงาน เตรียมเครื่องมือการประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  ุ6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  ุ6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6 ดำเนินงานตามแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  งานกิจกรรมทีมกีฬาปีนหน้าผา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 เตรียมดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.2 สั่งซื้อหนังสือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตามและสรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตาม / สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1ขั้นเตรียมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตาม / สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  7. ตรวจสอบการทำงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  9.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตาม/สรุปผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  9.ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผนการดำนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผนการดำนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 การดำเนินการตลอดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 การดำเนินการตลอดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 เตรียมดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  7.ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  9.ขั้นปรับปรุงการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  9.ขั้นปรับปรุงการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.1 ขออนุมัติแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผนงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.แผนการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6. ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  9.ขั้นปรับปรุงการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.3 ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  1.ขั้นวางแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  7.ติดตามผล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  ุ6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.ขั้นดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 ดำเนินการตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  9.ปรับปรุง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12