Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2521  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2521  4.1 งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2521  4.2 งานจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2521  4.3. งานประสานงานสมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2521   4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2521  4.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2521  4.4 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มิถุนายน 2563  2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 กุมภาพันธ์ 2564  พิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  6.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  6.4 ทำเนียบคนเก่ง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 4.1 งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 4.2 งานจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 4.3. งานประสานงานสมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  4.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 4.4 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  1.ประชาสัมพันธ์ : ออกแบบโปสเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.1 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  4.1 วางแนวทางในการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.5 ปฏิทินโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.6 SMS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.7 บริการหน้าเคาน์เตอร์ / บริการ Service Center โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  4.1 วางแนวทางในการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  ส่ง SMS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  ค่าส่ง SMS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  4.2 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่ตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  4.1 วางแนวทางในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  4.2 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่ตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงานตามข้อ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.1 งานโอนเงินออนไลน์/เงินเดือน/สอนเสริม/จ่ายเช็ค โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.2 ค่าวัสดุงานจ่ายเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.3 งานจ่ายเงินเดือน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
21 เมษายน 2564  แจกหนังสือเรียนฟรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
22 เมษายน 2564  แจกหนังสือเรียนฟรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
23 เมษายน 2564  แจกหนังสือเรียนฟรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2564  2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ตามข้อ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.9 กองทุนสะสมร่วมโดยพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.10 กองทุนบำเหน็จสมทบพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.11 กองทุนเงินคงคลัง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.2 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9.1 งานบริหารสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ตามข้อ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9.2 งานการกุศล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9.3 งานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 งานสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9.4 งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 งานสำนักงานหน่วยงานจัดซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9.5 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9.6 งานทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9.7 งานจ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 งานเคลมประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.2 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่ตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9.8 งานเหรัญญิกกองทุน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ตามข้อ.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ช่วยเหลือการกุศลหน่วยงานที่เป็นคาทอลิก โรงเรียนในเครือ และอื่น ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน (ให้ครอบคลุมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาฯ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ช่วยเหลือสนับสนุนตามโครงการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.3 สนับสนุนชมรมครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.2 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่ตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ตามข้อ.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน (ให้ครอบคลุมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาฯ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 สรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรีรยน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.12 ชมรมครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.1 วางแนวทางในการปฎิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่ดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.2 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่ตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ตามข้อ.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน (ให้ครอบคลุมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาฯ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1. จัดทำแผนปฏิบัติงานของแผนก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15