Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มกราคม 2564  2.1 ข้อมูลประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มกราคม 2564  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มกราคม 2564  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4 มกราคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
8 มกราคม 2564  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
22 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 2.1 ข้อมูลประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
22 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
22 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานเลขานุการ ผอ. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการงานประจำปีของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  2.1 ข้อมูลประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  2.2 ข้อมูลแนวทางการจัดกิจกรรมฉลองการก่อตั้งโรงเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564   2.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  2.4 ข้อมูลประธานและจำนวนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  2.5 ข้อมูลแนวทางการระดมงบประมาณ   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2564  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 เมษายน 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 เมษายน 2564  3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 เมษายน 2564  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 เมษายน 2564  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 เมษายน 2564  3.4 ทดลองการรันลำดับที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 เมษายน 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 เมษายน 2564  สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 เมษายน 2564  สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 เมษายน 2564  สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 เมษายน 2564  สิ้นสุด 3.4 ทดลองการรันลำดับที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 เมษายน 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 เมษายน 2564  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงาน ( ให้ครอบคลุมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนางาน ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2.ศึกษาข้อมูลวิธีการความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9. นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2.ศึกษาข้อมูลวิธีการความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2.ศึกษาข้อมูลวิธีการความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6-709 Photocopy meter charge โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.วางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  งาน แข่งขันกีฬาสัมพันธ์พนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.วางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2.ศึกษาข้อมูลวิธีการความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2.ศึกษาข้อมูลวิธีการความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2.ศึกษาข้อมูล วิธีการความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.วางแนวทางการปฏิบัติงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7.กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.วางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8.ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ตามข้อ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  8.ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  2.ศึกษาข้อมูลวิธีการความต้องการด้านทรัพยากรที่มีอยู่สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  9.นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  4.วางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  ประเมินผลการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  เปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.2 ดำเนินการจัดทำเครื่องแบบครูเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  โครงการกลุ่มเพื่อนนักบุญหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6-721 Gratuity (Bonus) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6-710-01 Stationery and Office supplies Bell Office โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19