Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายปกครอง
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
0 00 543  8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เเละเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.1 สรุปผลการดำเนินงานระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.2 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เเละเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1 งานระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.2 งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.2 งานส่งเสริมสิทธิ ความยุติธรรม และสันติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.3 งานส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ(รับผิดชอบต่อสังคม) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.4 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานสวัสดิภาพนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.1 สรุปผลการดำเนินงานสวัสดิภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.2 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1) งานป้องกันภัยคุกคามชีวิตในรูปแบบใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1.1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากยาเสพติดและภัยจากบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1.2) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันจากภัยคุกคามทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1.3) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย และฝึกปฏิบัติ (ปฐมพยาบาล, อัคคีภัยฯ, ซ้อมหนีไฟ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1.4) กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (จัดซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.2) งานดูแลความปลอดภัยนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.2.1) กิจกรรมจัดเวรประจำวันของบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.2.2) กิจกรรมประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาชุมชนดูแลความปลอดภัยนักเรียน(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาชุมชน) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.2.3) กิจกรรมนักเรียนจิตอาสาดูแลการจราจร (สภา นร. กองร้อยพิเศษ สารวัตร นร.) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.3วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.4ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.4ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1.เเต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานบริหารสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.1 สรุปผลการดำเนินงานบริหาร ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.2 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.1 สรุปผลการดำเนินงาน แผนงานลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เเละเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.2 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.2 งานส่งเสริมสิทธิ ความยุติธรรม และสันติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1 งานบริหารกิจกรรมเสือเนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1 งานบริหารสำนักงานฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.2 งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เเละเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เเละเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  4.1 งานระบบช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.2 งานเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.1 สรุปผลการดำเนินงานสวัสดิภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2.2 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.1) งานป้องกันภัยคุกคามชีวิตในรูปแบบใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.1.1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากยาเสพติดและภัยจากบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.1.2) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันจากภัยคุกคามทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.1.3) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย และฝึกปฏิบัติ (ปฐมพยาบาล, อัคคีภัยฯ, ซ้อมหนีไฟ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6