Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
17 พฤษภาคม 765  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-907 (6.1) งานรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-907 (6.1) จัดทำข้อมูลขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-908 (6.2) งานจ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-908-1 (6.2.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-908-1 (6.2.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-908-2 (6.2.2) เงินอุดหนุนเรียนฟรี -ค่าหนังสือเรียนฟรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-908-3 (6.2.3) เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-908-3 (6.2.3) เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-908-4 (6.2.5) เงินอุดหนุนเรียนฟรี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-908-5 (6.2.6) เงินอุดหนุนรายบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 765  3-908-3 (6.2.4) เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2564  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2564  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  1.ปฏิทินโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  ปฏิทินโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2564  3-402 งานประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม ความโดดเด่นของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  ปฏิทินโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  3-401-1 ประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 1.ปฏิทินโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ปฏิทินโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 3-402 งานประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม ความโดดเด่นของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 กรกฎาคม 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 สิงหาคม 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
9 ตุลาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤศจิกายน 2564  พิจารณาและคัดเลือกหนังสือแบบเรียน โดยคณะกรรมการ (วิชาการ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการ (กลุ่มสาระฯ ต่าง ๆX ส่งสรุปรายการหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 มกราคม 2565  ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ปีการศึกษา 2565 ให้บริษัทต่าง ๆ ยื่นข้อเสนอ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 กุมภาพันธ์ 2565  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กุมภาพันธ์ 2565  รับจองหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ผ่านออนไลน์  
14 กุมภาพันธ์ 2565  7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 กุมภาพันธ์ 2565  ประชุมพิจารณาข้อเสนอบริษัทประกัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  301-1 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.4 บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนในระบบ Swiss โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-102 สรรหา แต่งตั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.5 บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ PSIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-102-1 กิจกรรมสรรหาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เมื่อครบวาระ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.3 จัดทำบัตรประจำตัวต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-102-2 กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.4 บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนในระบบ Swiss โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-102-3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1 บริหารสำนักงานแผนกการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.5 บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ PSIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-103 งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.6 แจ้งนักเรียนเข้าเกณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-103-1 กิจกรรมอบรม /สัมมนาภายในหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.7 จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-103-2 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมา กับหน่วยงานอื่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.8 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104 งานจัดทำบัญชีกองทุน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-1 จัดทำบัญชีกองทุนตามที่มูลนิธิฯกำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-2 จัดทำบัญชีกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-3 จัดทำบัญชีสวัสดิการโดยบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1. วางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1. วางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1. วางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.1 นำสรุปผลประเมินแผนงานปีที่ผ่านมาวางแผนแก้ไขปัญหาตามหลักการวิเคราะห์ PDCA โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1 รับเงินอุดหนุน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.2 จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.1งานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.2ให้บริการตอบข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.3วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  4.4ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-31 สวัสดิการโดยครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-32 สวัสดิการโดยพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-33 ชมรมครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-11 กองทุนสำรอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-12 กองทุนทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-13 กองทุนพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-14 กองทุนบำเหน็จบำนาญบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-15 กองทุนสวัสดิการครู (ของนิติบุคคล) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2565  3-104-16 กองทุนสวัสดิการพนักงาน (ของนิติบุคคล) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12