Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-3 จัดทำบัญชีสวัสดิการโดยบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-301-2 (6.1.2) กิจกรรมจัดทำเล่มรายชื่องานทะเบียนประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากงานนโยบายและแผนประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-301-3 (6.1.3) กิจกรรมแก้ไขประวัติข้อมูลนักเรียนในระบบฐานข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-301-4 (6.1.4) กิจกรรมแก้ไขประวัติข้อมูลนักเรียน ในระบบฐานข้อมูล SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด . นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของแผนกการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-301-5 (6.1.5) กิจกรรมจัดทำข้อมูลนักเรียนลาพักการเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-301-6 (6.1.6) กิจกรรมจัดทำข้อมูลนักเรียนรายงานตัวกลับเข้าเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-302 (6.2) งานบันทึกข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-302-2 (6.2.2) บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ PSIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-303 (6.3) งานจัดทำเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของแผนกธุรการและแผนกการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566   3-303-2 (6.3.2) กิจกรรมจัดทำเอกสารนักเรียนลาออก จบช่วงชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด งานบัญชีและรับเงินฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-303-3 (6.3.3) กิจกรรมออกเอกสารใบรับรองทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-304 (6.4) จัดทำบัตรประจำตัวต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-304-2 (6.4.2) กิจกรรมทำบัตรบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-304-4 (6.4.4) กิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกศูนย์ต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-303-2 (6.3.2) บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ PSIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-304 (6.4) งานจัดทำเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-304-2 (6.4.2) กิจกรรมจัดทำเอกสารนักเรียนลาออก จบช่วงชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-304-3 (6.4.3) กิจกรรมออกเอกสารใบรับรองทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-305 (6.5) จัดทำบัตรประจำตัวต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-305-2 (6.5.2) กิจกรรมทำบัตรบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-305-3 (6.5.3) กิจกรรมจัดทำบัตรสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-305-4 (6.5.4) กิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกศูนย์ต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก ฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของทะเบียนนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-907 (6.1) งานรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  งานบัญชีและรับเงินฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-907 (6.1) จัดทำข้อมูลขอรับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-908 (6.2) งานจ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-908-1 (6.2.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-501-2 (6.1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-908-1 (6.2.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-501-3 (6.1.3) ประสานงานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-908-2 (6.2.2) เงินอุดหนุนเรียนฟรี -ค่าหนังสือเรียนฟรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-501-4 (6.1.4) จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-908-3 (6.2.3) เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-501-5 (6.1.5) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-908-3 (6.2.3) เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-908-4 (6.2.5) เงินอุดหนุนเรียนฟรี -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-502-2 (6.2.2) กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-908-5 (6.2.6) เงินอุดหนุนรายบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-503-2 (6.3.2) สนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  9.นำผลสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-31 สวัสดิการโดยครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายธุรการ - การเงิน ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-32 สวัสดิการโดยพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานประชาสัมพันธ์ภายใน-ภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-104-33 ชมรมครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-104-11 กองทุนสำรอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-12 กองทุนทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-13 กองทุนพัฒนาบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-14 กองทุนบำเหน็จบำนาญบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-15 กองทุนสวัสดิการครู (ของนิติบุคคล) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  7.ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานบัญชีและรับเงินฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-16 กองทุนสวัสดิการพนักงาน (ของนิติบุคคล) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 9.นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-17 กองทุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-104-18 บัญชีเงินคงคลัง (มูลนิธิ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-21 กองทุนสะสมร่วมครูและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-104-22 กองทุนสะสมร่วมพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 3-104-23 กองทุนบำเหน็จสมทบพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-901 (6.1) งานบริหารงานจัดซื้อ พัสดุและครุภัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-402-1 งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-402-2 งานประชาสัมพันธ์ผ่านสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-901 (6.1) งานบริหารงานจัดซื้อ พัสดุและครุภัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-402-3 ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารสิ่งพิมพ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-901 (6.1) งานบริหารงานจัดซื้อ พัสดุและครุภัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-402-4 งานประชาสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-901 (6.1) งานบริหารงานจัดซื้อ พัสดุและครุภัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-403-1 ติดตาม รวบรวม สารสนเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-403-2  วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำเป็นสารสนเทศของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  3-908-3 (6.2.4) เงินอุดหนุนเรียนฟรี-ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12