Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.2 ทุนการศึกษานักเรียนที่ขาดแคลนหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.3 งานการกุศล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.5 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.4 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร (สรรหาบริษัทประกัน และจัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.5 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 4.1 งานทะเบียนนักเรียนรวม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4 เมษายน 2565  จัดแจกหนังสือแบบเรียน ระดับชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 เมษายน 2565  จัดแจกหนังสือแบบเรียน ป.4-6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 เมษายน 2565  จัดแจกหนังสือแบบเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
8 เมษายน 2565  จัดแจกหนังสือแบบเรียน ม.4-6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  3-401-1 ประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-401-2 ให้บริการตอบข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  4.1 งานบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  4.2 งานงบประมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  4.3 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  4.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-801 งานบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-801-1 จัดทำข้อมูลหลักทางบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-801-2 จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-801-3 จัดทำงบการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-801-4 ตรวจบัญชีจากภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-801-5 จัดทำสรุปบัญชีเฉพาะกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-802 งานงบประมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-802-1 จัดทำงบประมาณประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-802-2 บันทึกและสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก(ระบุฝ่ายธุรการ-การเงิน) ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  7.1 เชิญผู้สอบบัญชีอนุญาตมาตรวจสอบบัญชี(ทุกเดือน)และรับรองงบการเงินปีละ 1 ครั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-401 งานส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  3-403 งานสารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  8.1 งบการเงินประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  8.2 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมาย ตามข้อ3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  4.1 งานสำนักงานฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
9 พฤษภาคม 2565  ดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
10 พฤษภาคม 2565  อัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 พฤษภาคม 2565  Export รายชื่อนักเรียน/อังกฤษ ส่งให้ระดับตรวจสอบจำนวนนักเรียนและ ความถูกต้อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
13 พฤษภาคม 2565  ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2564* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  2. ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (เพื่อจะเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดวิธีการที่จะไปให้ถึง) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  4.1 วางแนวทางการปกิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  4.2 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-201 (6.1) งานบริหารสำนักงานแผนกธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-202 (6.2) งานจัดหาของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรม Open House ป.1) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ป.1) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมสอบคัดเลือก ป.1) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ป.1) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-204 (6.3.2) งานรับนักเรียน ม.1 (กิจกรรมรักษาสิทธิ ม.1 รอบภายใน) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-204 (6.3.2) งานรับนักเรียน ม.1 (กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ม.1 รอบภายนอก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-204-3 (3) กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 (รอบภายนอก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-204-4 (4) กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ม.1 (รอบภายนอก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-205 (6.3.3) งานรับนักเรียน ม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-205-2 (2) กิจกรรมสอบนักเรียน ม.4 (รอบภายใน) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-205-3 (3) กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ม.4 (รอบภายนอก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-205-4 (4) กิจกรรมสอบนักเรียน ม.4 (รอบภายนอก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-205-5 (5) กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ม.4 (รอบภายนอก) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-206 (6.3.4) งานรับนักเรียนแทรกชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-206-2 (2) รักษาสิทธินักเรียนแทรกชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-207 (6.4) งานรับรอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  3-208 (6.5) งานสารบรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารงานสำนักงานแผนกธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  8.2 ประเมินผลการดำเนินงาน งานจัดหาของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  8.3 ประเมินผลการดำเนินงาน งานรับนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  8.4 ประเมินผลการดำเนินงาน งานรับรอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  8.5 ประเมินผลการดำเนินงาน งานสารบรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12