Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
23 พฤษภาคม 2565  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
23 พฤษภาคม 2565  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ตามข้อ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
24 พฤษภาคม 2565  แจ้งหน่วยงานวัดผล เพื่อดำเนินการจัดทำ ใบรายชื่อ ทบ.9 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 พฤษภาคม 2565  สั่งซื้อหมึกพิมพ์ และบัตรนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 พฤษภาคม 2565  สรุปเงินเดือนและขออนุมัติจ่ายเงินเดือน พค65  
27 พฤษภาคม 2565  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
27 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน ตามข้อ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
27 พฤษภาคม 2565  คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมิสซาขอพร เปิดปีการศึกษา 2565  
28 พฤษภาคม 2565  ต้อนรับผู้ปกครองกิจกรรม Open House โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (คำสั่งแต่งตั้งที่ 61/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 พฤษภาคม 2565  รับสมัครออนไลน์ (เด่นหล้ากรณีพิเศษ)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 พฤษภาคม 2565  กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า  
28 พฤษภาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2565 อาคารยอห์นแมรี่ (Johe Mary Building)(ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1)  
29 พฤษภาคม 2565  รับสมัครออนไลน์ (เด่นหล้ากรณีพิเศษ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤษภาคม 2565  ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 08.30-11.30 ป.1-ป.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ป.4-ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 พฤษภาคม 2565  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูล ผลงานสถาบัน บุคลากร และผู้เรียน ปีการศึกษา 2565  
30 พฤษภาคม 2565  รับสมัครออนไลน์ (เด่นหล้ากรณีพิเศษ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน เช้า 8.30-11.30 ม.1-ม.3 / บ่าย 13.00-16.00 น. ม.4-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  ประชาสัมพันธ์ TV Signage พ.ค.65/เนตร์  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 2.1 นำสรุปผลประเมินแผนงานปีที่ผ่านมาวางแผนแก้ไขปัญหาตามหลักการวิเคราะห์ PDCA โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  จ่ายเงินเดือนประจำเดือน พค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  SMS พ.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  ของขวัญและของที่ระลึก พ.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  Website เพจทำเนียบคนเก่ง พ.ค.65  
31 พฤษภาคม 2565  จัดเตรียมวาระการประชุม และจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  รับสมัครออนไลน์ (เด่นหล้ากรณีพิเศษ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  ปฎิทินโรงเรียน พ.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 4.2 วางแผนหรือเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  ACT.PR (การสมัครเรียนออนไลน์ผ่าน Gmail) สรุป พ.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้วันงดสูบบุหรี่โลก (ประสานงานฝ่ายปกครอง) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มิถุนายน 2565  ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน ครู/เจ้าหน้าที่/พนักงาน ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ 8.30-15.00 น.  
1 มิถุนายน 2565  ติดตามเอกสาร ปพ.1 จากนักเรียนใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มิถุนายน 2565  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มิถุนายน 2565  6.1 บริหารสำนักงานจัดซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มิถุนายน 2565  3-907 ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มิถุนายน 2565  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก(ระบุฝ่ายของตนเอง) ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 มิถุนายน 2565  ประชาสัมพันธ์พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (คำสั่งแต่งตั้งที่ 55/2565)  
2 มิถุนายน 2565  ถ่ายภาพนักเรียนใหม่ ทำบัตรนักเรียน (รอบเก็บตก) อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(ห้องประชุมมงฟอร์ต)  
2 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 มิถุนายน 2565  (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4 มิถุนายน 2565  รับสมัครออนไลน์ (ดารวีกรณีพิเศษ)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4 มิถุนายน 2565  สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (เด่นหล้ากรณีพิเศษ)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4 มิถุนายน 2565  กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลดารวี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 มิถุนายน 2565  รับสมัครออนไลน์ (ดารวีกรณีพิเศษ)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 มิถุนายน 2565  รับสมัครออนไลน์ (ดารวีกรณีพิเศษ)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 มิถุนายน 2565  ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้เรื่องพิธีไหว้ครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
8 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
9 มิถุนายน 2565  ประชาสัมพันธ์พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (คำสั่งแต่งตั้งที่ 56/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
9 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 มิถุนายน 2565  สิ้นสุด 3-301-8 (6.1.8) แจ้งนักเรียนเข้าเกณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 มิถุนายน 2565  3-301-2 (6.1.2) กิจกรรมจัดทำเล่มรายชื่องานทะเบียนประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 มิถุนายน 2565  3-301-8 (6.1.8) แจ้งนักเรียนเข้าเกณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 มิถุนายน 2565  สิ้นสุด 4.6 แจ้งนักเรียนเข้าเกณฑ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 มิถุนายน 2565  ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Vol.16 No.2 (ออนไลน์)  
10 มิถุนายน 2565  ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียน ป.1 เด่นหล้า (กรณีพิเศษ)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์*  
11 มิถุนายน 2565  นำเยี่ยมชมกิจกรรม Open House รอบทั่วไป* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 มิถุนายน 2565  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565 อาคารยอห์นแมรี่ (Johe Mary Building)(ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1)  
11 มิถุนายน 2565  สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (ดารวีกรณีพิเศษ)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 มิถุนายน 2565  กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
12 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
13 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 มิถุนายน 2565  ประกาศผล ป.1 ปี 2566 (ดารวีกรณีพิเศษ)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 มิถุนายน 2565  รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (เด่นหล้ากรณีพิเศษ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 มิถุนายน 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 มิถุนายน 2565  รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (เด่นหล้ากรณีพิเศษ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 มิถุนายน 2565  พิธีกร กิจกรรม Open House รอบทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 มิถุนายน 2565  ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1/2565  
18 มิถุนายน 2565  กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
19 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
20 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
21 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
22 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
22 มิถุนายน 2565  ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้เรื่องวันต้านยาเสพติดโลก (ประสานงานฝ่ายปกครอง) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
23 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
24 มิถุนายน 2565  ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน (ครั้งที่ 1/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
24 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
24 มิถุนายน 2565  ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้เรื่องวันสุนทรภู่ (ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  
25 มิถุนายน 2565  รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (ดารวีกรณีพิเศษ)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 มิถุนายน 2565  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
27 มิถุนายน 2565   สรุปเงินเดือนและขออนุมัติจ่ายเงินเดือน มิ.ย.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12