Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
27 มิถุนายน 2565  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
27 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 มิถุนายน 2565  พิธีกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 มิถุนายน 2565  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 มิถุนายน 2565  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานแผนกการเงิน*  
28 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 มิถุนายน 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 มิถุนายน 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 มิถุนายน 2565  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 มิถุนายน 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 มิถุนายน 2565  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 มิถุนายน 2565  ประชาสัมพันธ์จุลสารโรงเรียน ฉบับที่ 226 (ออนไลน์)  
29 มิถุนายน 2565  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565  3-303-2 (6.3.2) กิจกรรมจัดทำเอกสารนักเรียนลาออก จบช่วงชั้น  
30 มิถุนายน 2565  พิธีกร โรงเรียนเซนต์โยแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565  ประชาสัมพันธ์ TV Signage มิ.ย.65/เนตร์  
30 มิถุนายน 2565  3-304-3 (6.4.3) กิจกรรมจัดทำบัตรสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565   จ่ายเงินเดือนประจำเดือน มิ.ย.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565  SMS มิ.ย.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565  ของขวัญและของที่ระลึก มิ.ย.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565  โรงเรียนเซนต์โยแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงาน การบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565  Website เพจทำเนียบคนเก่ง มิ.ย.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565  ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565  สรุปข้อมูล สถิติเรื่องที่ให้บริการผ่านช่องทางของโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565  
30 มิถุนายน 2565  สรุปข้อมูล สถิติการประชาสัมพันธ์ทางสื่อของโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565  รวบรวมข้อมูล สรุปสถิติผลงานสถาบัน บุคลากร และผู้เรียน ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มิถุนายน 2565  ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้เรื่องวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (ประสานงานฝ่ายปกครอง)  
30 มิถุนายน 2565  รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 4.4 บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนในระบบ Swiss โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 4.5 บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ PSIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 กรกฎาคม 2565  3-301-7 (6.1.7) กิจกรรมตรวจหลักฐานทางการศึกษานักเรียนเข้าใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 4.4 บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนในระบบ Swiss โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 4.5 บันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบ PSIS โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 กรกฎาคม 2565   บอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ครั้งที่ 1 พ.ค.-มิ.ย.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 กรกฎาคม 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ พิธีทบทวนคำปฏิญาร และสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 กรกฎาคม 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 กรกฎาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานฉลอง 60 ปีอัสสัมชัญธนบุรี* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ ประชุม 60 ปี ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 กรกฎาคม 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
8 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพบรรยากาศการซ้อมหนีไฟ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
8 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ กิจกรรมการอบรมสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
9 กรกฎาคม 2565  กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป*  
11 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ พิธีแต่งตั้งประธานสี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ กิจกรรม Open House โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ พิธีหล่อเทียนพรรษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
13 กรกฎาคม 2565  (หยุดราชการกรณีพิเศษ) วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กรกฎาคม 2565  (หยุดราชการกรณีพิเศษ) วันเข้าพรรษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 กรกฎาคม 2565  หยุดราชการกรณีพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 กรกฎาคม 2565  ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้ประวัตินักบุญหลุยส์ มารีฯ (ประสานงานอภิบาล) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
19 กรกฎาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
21 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพพิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้สินนักเรียนแลกเปลี่ย  
21 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ นักกีฬาโครงการพิเศษ เข้าพบท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
22 กรกฎาคม 2565  ประชาสัมพันธ์/ถ่ายภาพ งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีฯ และพิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ (คำสั่งแต่งตั้งที่ 86/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
22 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
22 กรกฎาคม 2565  ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกรกฎาคม (ครั้งที่ 2/2565)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
23 กรกฎาคม 2565  สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)* โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
23 กรกฎาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 2/2565 อาคารยอห์นแมรี่ (Johe Mary Building)(ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1)  
23 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ สอบนักเรียน ป.1 ใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 กรกฎาคม 2565  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียนค้างชำระของ ระดับชั้น ป.6 ครั้งที่ 1 (ฟอร์มจากระบบ Swis ผ่านไลน์ผู้ปกครอง)  
25 กรกฎาคม 2565  สรุปเงินเดือนและขออนุมัติจ่ายเงินเดือน ก.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 กรกฎาคม 2565  แจ้งค่าธรรมเนียมค้างชำระของระดับชั้น ม.3 ครั้งที่ 1 (ฟอร์มจากระบบ Swis ผ่านไลน์ผู้ปกครอง)  
26 กรกฎาคม 2565  ประชาสัมพันธ์ TV Signage ก.ค.65/เนตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 กรกฎาคม 2565  SMS ก.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 กรกฎาคม 2565  ของขวัญและของที่ระลึก ก.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 กรกฎาคม 2565   Website เพจทำเนียบคนเก่ง ก.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 กรกฎาคม 2565  ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 กรกฎาคม 2565  ประชาสัมพันธ์ Annual Report 2021 หนังสือรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)  
27 กรกฎาคม 2565  ประชาสัมพันธ์พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (คำสั่งแต่งตั้งที่ 90/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
27 กรกฎาคม 2565  แจ้งค่าธรรมเนียมค้างชำระของระดับชั้น ม.6 ครั้งที่ 1 (ฟอร์มจากระบบ Swis ผ่านไลน์ผู้ปกครอง)  
27 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ พิธีถวายพระพรในหลวง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
27 กรกฎาคม 2565  ถ่ายภาพ ประชุม 60 ปี ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 กรกฎาคม 2565  (หยุดราชการ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 กรกฎาคม 2565  แจ้งค่าธรรมเนียมการเรียนค้างชำระของ ระดับชั้น ม.5 ครั้งที่ 1 (ฟอร์มจากระบบ Swis ผ่านไลน์ผู้ปกครอง) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 กรกฎาคม 2565  หยุดราชการกรณีพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 กรกฎาคม 2565   จ่ายเงินเดือนประจำเดือน ก.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 กรกฎาคม 2565   สรุปข้อมูล สถิติการประชาสัมพันธ์ทางสื่อของโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 กรกฎาคม 2565  สรุปข้อมูล สถิติเรื่องที่ให้บริการผ่านช่องทางของโรงเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  
30 กรกฎาคม 2565  รวบรวมข้อมูล สรุปสถิติผลงานสถาบัน บุคลากร และผู้เรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 กรกฎาคม 2565  3-301-7 (6.1.7) กิจกรรมตรวจหลักฐานทางการศึกษานักเรียนเข้าใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 กรกฎาคม 2565  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 สิงหาคม 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ เกียรติบัตรเรียนดี 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 สิงหาคม 2565  อ่านรายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.3 (คำสั่งแต่งตั้งที่ 110/2565)  
3 สิงหาคม 2565  รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ ประชุม 60 ปี ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ การอบรมสัมมนาผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4 สิงหาคม 2565  อ่านรายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6 (คำสั่งแต่งตั้งที่ 110/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
4 สิงหาคม 2565  รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 สิงหาคม 2565  รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 สิงหาคม 2565  พิธีกร โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงาน STEM โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 สิงหาคม 2565  พิธีกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 สิงหาคม 2565  รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 สิงหาคม 2565  โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงานการสอน STEM โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 สิงหาคม 2565  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12