Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
6 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ คณะโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าศึกษาดูงาน ACT โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
9 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ นักกีฬาโรงเรียนบ้านทองหยอด เข้าพบท่านผู้อำนวยการ  
9 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพพิธีมอบเหรียญและเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัล TEDET ปีการศึกษา 2564  
11 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ กิจกรรมวันแม่ 65 (เทิดเกียรติแม่พระ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ กิจกรรมวันแม่ 65 (ถวายพระพร) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ กิจกรรมวันแม่ 65 (กิจกรรมระลึกพระคุณแม่) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ กิจกรรมวันแม่ 65 (กิจกรรมกีฬา) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 สิงหาคม 2565  ประชาสัมพันธ์พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (คำสั่งแต่งตั้งที่ 91/2565) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 สิงหาคม 2565  สรุปทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 สิงหาคม 2565  ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้เรื่องการสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ (ประสานงานอภิบาล) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 สิงหาคม 2565  กีฬาสัมพันธ์วันแม่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ กิจกรรมวันแม่ 65 (ทำบุญ) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
12 สิงหาคม 2565  (หยุด) วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)*  
15 สิงหาคม 2565  หยุดวันอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 สิงหาคม 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ ระดับชั้น ป.1 , ป.2 และ ป.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 สิงหาคม 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ ระดับชั้น ป.1 , ป.2 และ ป.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 สิงหาคม 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ระดับ ป.1 , ป.2 และ ป.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 สิงหาคม 2565  ประกาศเสียงตามสายเกร็ดความรู้วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
19 สิงหาคม 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ ระดับชั้น ป.5 และ ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
19 สิงหาคม 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ระดับ ป.5 และ ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
19 สิงหาคม 2565  ประชาสัมพันธ์จุลสารโรงเรียน ฉบับที่ 227 (ออนไลน์)  
20 สิงหาคม 2565  ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
24 สิงหาคม 2565  ทดสอบระบบรับเงินผ่าน QR Code โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 สิงหาคม 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ ระดับชั้น ป.4 และ ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 สิงหาคม 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ระดับชั้น ป.4 และ ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
25 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 สิงหาคม 2565  สรุปเงินเดือนและขออนุมัติจ่ายเงินเดือน ส.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 สิงหาคม 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ ระดับชั้น ป.6 และ ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
26 สิงหาคม 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ระดับชั้น ป.6 และ ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
27 สิงหาคม 2565  พิธีกร โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
27 สิงหาคม 2565  บอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน ครั้งที่ 2 ก.ค.- ส.ค.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
27 สิงหาคม 2565  โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน ห้องประชุมอัสสัมชัญ อาคารอัสสัมชัญ  
27 สิงหาคม 2565  ถ่ายภาพ คณะโรงเรียนอัสสัมชัญ ACEP เข้าศึกษาดูงาน ACT โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 สิงหาคม 2565  ออกจดหมายแจ้ง งวิธีการแจ้งค่าธรรมเนียม และชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบ swis app for student โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 สิงหาคม 2565  ประชาสัมพันธ์ TV Signage ส.ค.65/เนตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 สิงหาคม 2565  SMS ส.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 สิงหาคม 2565  ของขวัญและของที่ระลึก ส.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 สิงหาคม 2565   Website เพจทำเนียบคนเก่ง ส.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 สิงหาคม 2565  ปฏิทินโรงเรียน ส.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 สิงหาคม 2565  ส่งเอกสารรับการตรวจสอบบัญชีประจำปีการศึกษา 2565 ไตรมาสที่ 1 (พ.ค 65 - ก.ค 65) สำนักงานจิรนันท์การบัญชี  
31 สิงหาคม 2565  สิ้นสุด 3-301-9 (6.1.9) กิจกรรมจัดทำข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 สิงหาคม 2565   สรุปข้อมูล สถิติการประชาสัมพันธ์ทางสื่อของโรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2565  
31 สิงหาคม 2565  สรุปข้อมูล สถิติการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 สิงหาคม 2565  จ่ายเงินเดือนประจำเดือน ส.ค.65 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 สิงหาคม 2565  รวบรวมข้อมูล สรุปสถิติผลงานสถาบัน บุคลากร และผู้เรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2565  
31 สิงหาคม 2565  สรุปข้อมูล สถิติเรื่องที่ให้บริการผ่านช่องทางของโรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 สิงหาคม 2565  นิเทศการดำเนินงานตามแผนของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2565  
31 สิงหาคม 2565  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 กันยายน 2565  ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนสิงหาคม (ครั้งที่ 3/2565) ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร  
3 กันยายน 2565   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 3/2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 กันยายน 2565  ถ่ายภาพนักเรียนรับทุน ราฟาแอล และทุนยอร์นแมรี่  
5 กันยายน 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้น ม.3 , ม.4 และ ม.5  
5 กันยายน 2565  จ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ ระดับชั้น ม.3 , ม.4 และ ม.5  
6 กันยายน 2565  ถ่ายภาพ งานแถลงข่าว 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 กันยายน 2565  ถ่ายภาพ ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานฉลอง และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
7 กันยายน 2565  เข้าประชุมเตรียมงานฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
8 กันยายน 2565  ร่วมไว้อาลัยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต เวลา 18.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
8 กันยายน 2565  ถ่ายภาพงาน วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซา อุทิศแด่ ภราดา อันตน อรุณ เมธเศรษฐ เมื่อพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
9 กันยายน 2565  ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2565*  
9 กันยายน 2565  ร่วมไว้อาลัยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต เวลา 18.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
9 กันยายน 2565  ถ่ายภาพงาน วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซา อุทิศแด่ ภราดา อันตน อรุณ เมธเศรษฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565  
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565  7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565   พิธีเคลื่อนศพภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 กันยายน 2565  ตรวจสอบวุฒินักเรียนใหม่  
10 กันยายน 2565  สิ้นสุด 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
12 กันยายน 2565  ตรวจสอบวุฒินักเรียนใหม่ อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องแผนกธุรการ)  
12 กันยายน 2565  เรียกรายชื่อนร.ที่ชำระค่าเรียน Oct. คอร์สต่างๆส่งให้วิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
13 กันยายน 2565  ตรวจสอบวุฒินักเรียนใหม่ อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องแผนกธุรการ)  
13 กันยายน 2565  จัดเรียงใบเสร็จรับเงิน เพื่อแจกตามระดับชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
13 กันยายน 2565  จัดเรียงใบเสร็จรับเงิน เพื่อแจกตามระดับชั้น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
13 กันยายน 2565  อัพเดทข้อมูลบัตรอาหารให้เป็นปัจจุบันเพื่อส่งให้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กันยายน 2565  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ศึกษาดูงาน*  
14 กันยายน 2565  ตรวจสอบวุฒินักเรียนใหม่ อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องแผนกธุรการ)  
14 กันยายน 2565  ต้อนรับเยี่ยมชมดูงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กันยายน 2565  ถ่ายภาพ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
14 กันยายน 2565  พิธีกร วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีศึกษาดูงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 กันยายน 2565  ตรวจสอบวุฒินักเรียนใหม่ อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องแผนกธุรการ)  
16 กันยายน 2565  ตรวจสอบวุฒินักเรียนใหม่ อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องแผนกธุรการ)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12