Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายอาคารสถานที่
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
28 กุมภาพันธ์ 2566  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 กุมภาพันธ์ 2566  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานซ่อมบำรุง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8-204-02(6.4.2) กิจกรรมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอาคารเรียน - อาคารประกอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8-201 (6.1) งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานซ่อมบำรุง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2566  8-204-02(6.4.2) กิจกรรมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอาคารเรียน - อาคารประกอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2566  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 เมษายน 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
3 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
18 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-202 (6.2) งานปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบและอุปกรณ์ทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-203 (6.3) งานซ่อมแซมพื้นตัวหนอน / พื้นมาร์เบล็กซ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-204 (6.4) งานดูแลตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยอาคารเรียน – อาคารประกอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-206 (6.6) งานศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-206-01 (6.6.1) กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-206-02 (6.6.2) กิจกรรมจัดทำป้ายไวนิลประชา สัมพันธ์ ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด และงานตกแต่งอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-207 (6.7) งานสัญญาบริการจากหน่วยงานภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-207-01(6.7.1) กิจกรรมสัญญาบริการกำจัดปลวก แมลง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566   8-207-02 (6.7.2) กิจกรรมสัญญาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-207-03 (6.7.3) กิจกรรมสัญญาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน - อาคารประกอบ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  8-101 งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับให้บริารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  8-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  8-102 (6.2) งานจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-104 (6.4) งานซ่อมบำรุงยานพาหนะฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-105 (6.5) งานเสียภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-106 (6.6) งานจัดทำค่าล่วงเวลาพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-107 (6.7) งานค่าตำแหน่งหัวหน้างานตามสายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-108 (6.8) งานให้บริการและอำนวยความสะดวกอาคาร สถานที่ และ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-108-1 (6.8.1) ให้บริการห้องประชุม อบรม สัมมนาจัดกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-108-2 (6.8.2) ให้บริการอาคารสถานที่บุคคลและหน่วยงานภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-109 (6.9) งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-109-1 (6.9.1) กิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพ ฝืมือแรงงาน   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-109-2 (6.9.2) กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  8-110 (6.10) งานจัดทำสัญญากรมธรรม์ประกันภัยของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-501 (6.1) งานจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์สำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-602 (6.2) กิจกรรมการทำสัญญาว่าจ้างบริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสาธารณูปโภค โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  8-702 งานบริหารศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  8-703 งานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-701 (6.1)งานสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8-701 (6.1)งานสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15