Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายอาคารสถานที่
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
7 เมษายน 2565  6.2 ศึกษาวิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 เมษายน 2565  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8-804(6.1)ซ่อมแซมปรับปรุงหอพักอาคารเซนต์แอนดรูว์1 - 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานหอพัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  8-103 (6.3) งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นงานยานพาหนะฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 พฤษภาคม 2565  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-101 งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  6.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับให้บริารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-102 (6.2) งานจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-104 (6.4) งานซ่อมบำรุงยานพาหนะฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-105 (6.5) งานเสียภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-106 (6.6) งานจัดทำค่าล่วงเวลาพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-107 (6.7) งานค่าตำแหน่งหัวหน้างานตามสายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-108 (6.8) งานให้บริการและอำนวยความสะดวกอาคาร สถานที่ และ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-108-1 (6.8.1) ให้บริการห้องประชุม อบรม สัมมนาจัดกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-108-2 (6.8.2) ให้บริการอาคารสถานที่บุคคลและหน่วยงานภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-109 (6.9) งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-109-1 (6.9.1) กิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพ ฝืมือแรงงาน   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-109-2 (6.9.2) กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  8-110 (6.10) งานจัดทำสัญญากรมธรรม์ประกันภัยของโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 พฤษภาคม 2565  6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
5 พฤษภาคม 2565  1.แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 พฤษภาคม 2565  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8-701 (6.1)งานสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8-701-1 (6.1.1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับ ครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8-701-02(6.1.2) กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอกโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8-701-03(6.1.3) กิจกรรมการประกวดแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกด้านการบริหารจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  6.1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8-705(6.1)ติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำป้องกันฝุ่น PM 2.5 อาคารอัสสัมชัญ และอาคารราฟาแอล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8-701-04(6.1.4) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  2.ศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการ ด้านทรัพยากรที่มีอยู่ สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  8-702-01(6.2.1) จัดซื้อพืชพันธุ์ผักและอาหารสัตว์ภายในศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 พฤษภาคม 2565  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15