Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2566  8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
6 มีนาคม 2566  7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT -Bell โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
10 มีนาคม 2566  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
11 มีนาคม 2566  7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT -Bell โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
16 มีนาคม 2566  6-702-1 (6.2.1) กิจกรรมพิธีกรรมเปิด-ปิดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
17 มีนาคม 2566  กตเวฑิตาครูเกษียณปี 2565 อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)  
25 มีนาคม 2566  Cambridge Examination (FCE) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  6-601-1 (6.1.1) Photocopy meter charge โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  6-203 (6.3) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  6-703-1 (6.3.1) กิจกรรมการเรียนคำสอน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  6-702-5 (6.2.5) กิจกรรมประเมินอัตลักษณ์ของนักเรียน (ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 6-306-1 (6.1.1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาลตามคู่มือหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 6-306-2 (6.1.2) กิจกรรมประกวดหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 6-204-1 (6.1.1) กิจกรรมตรวจประเมินองค์กรเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 6-201 (6.1) การบริหารสำนักงานประกันคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
31 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 6-305 (6.5) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2566  ทัศนศึกษาพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2566  6-703-3 (6.3.3) กิจกรรมเตรียมนักเรียนคาทอลิกรับศีลกำลัง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2566  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-706 (6.1) กิจกรรมกลุ่มเพื่อนนักบุญหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
2 เมษายน 2566  ทัศนศึกษาพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-204 (6.1) โครงการส่งเสริมการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-204-2 (6.1.2) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
15 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-202 (6.2) การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-201 (6.1) การบริหารสำนักงานประกันคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  5-604-1 (6.4.1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-306 (6.1) โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-202 (6.2) การประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-203 (6.4) โครงการส่งเสริมการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-204 (6.4) โครงการส่งเสริมการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-204 (6.4) โครงการส่งเสริมการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-204 (6.4) โครงการส่งเสริมการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-202-2 (6.2.2) กิจกรรมประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-202-3 (6.2.3) กิจกรรมติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-302 (6.2) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-303 (6.3) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565-2570 (ปีที่ 1) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6-304 (6.4) การจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565-2570 (ปีที่ 1) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 5-604 (6.4) งานพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
28 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  6-204 (6.4) โครงการส่งเสริมการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานประกันคุณภาพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
29 เมษายน 2566  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 9-404 (6.4) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี ประจำปี 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบุคคล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
30 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13