[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1274 อัลบัมภาพ

No. 16529   งานส่งเสริมระเบียบวินัยการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนมกราคม  
No. 16528   งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนด้านสุขอนามัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนมกราคม  
No. 16525   งานส่งเสริมระเบียบวินัยการรักษาความสะอาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำเดือนมกราคม  
No. 16524   กิจกรรมส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ การดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนมกราคม  
No. 16518   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการไหว้และทำความเคารพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนมกราคม  
No. 16517   งานจิตอาสาส่งเสริมความเป็นผู้นำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือน มกราคม  
No. 16516   งานส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนมกราคม  
No. 16501   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ: จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สพฐ.) ป.4-6  
No. 16489   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสังสรรค์และส่งความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566  
No. 16488   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมมอบหนังสือชมเชยนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566  
No. 16479   กิจกรรมยกย่องนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม  
No. 16479   กิจกรรมยกย่องนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม  
No. 16469   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ: ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร และด.ช.สิรวิชญ์ อมรสิทธิวงศ์  
No. 16450   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรม "มอบโชคสลากคริสต์มาสรอบพิเศษ"  
No. 16445   งานจิตอาสากิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนธันวาคม  
No. 16444   งานส่งเสริมระเบียบวินัยการแต่งกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนธันวาคม  
No. 16443   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการไหว้และทำความเคารพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนธันวาคม  
No. 16442   งานส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนธันวาคม  
No. 16436   งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียนด้านสุขอนามัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนธันวาคม  
No. 16435   งานส่งเสริมระเบียบวินัยการรักษาความสะอาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดือนธันวาคม