[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรม

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 196 อัลบัมภาพ

No. 16522   กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
No. 16519   กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 16514   กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 16510   กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 16503   กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
No. 16499   การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
No. 16485   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ครอบครัวในชุมชนรอบโรงเรียน ปีการศึกษา2565  
No. 16470   กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ยกย่องนักเรียนเรียนดีมีวินัยและเด็กดีมีน้ำใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 2565  
No. 16468   บรรยากาศการแข่งขันกรีฑาเซนต์นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 56 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 16467   กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพให้แก่นักเรียน เนื่องในวันวิชาการ ACT 60th DIAMOND JUBILEE ACADEMIC DAY 2022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 16461   งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากมอบให้แก่โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)  
No. 16460   งานสวัสดิภาพนักเรียน ฝ่ายปกครอง ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับโทษภัยของการพนันออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน  
No. 16459   งานสวัสดิภาพนักเรียน ฝ่ายปกครอง ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย การรักษความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเบื้องต้น และภัยจากบุคคล  
No. 16458   ALS - การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ครั้งที่ 1  
No. 16455   กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และแสดงความเคารพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 256  
No. 16454   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนในการจัดระเบียบแถว การแต่งเครื่องแบบนักเรียน การส่งเสริมการไหว้และการทำความเคารพ ประจำเดือนธันวาคม 2565  
No. 16452   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมมาตรการและความรับผิดชอบการรักษาความสะอาด เพื่อสุขอนามัยภายในห้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2565  
No. 16451   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จับรางวัลสลากคริสต์มาส (รอบพิเศษ)  
No. 16449   งานสวัสดิภาพนักเรียน ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมรณรงค์การดูบอลอย่างสร้างสรรค์ ไม่มีการพนันมาเกี่ยวข้อง  
No. 16447   G7 GIFTED students received exclusive utility shirts in academic year 2022