[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ งานเยี่ยมชม ดูงานจากหน่วยงานภายนอก

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 89 อัลบัมภาพ

No. 16530   ต้อนรับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีศึกษาดูงาน  
No. 16527   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก PHOENIX  PUBLISHING HOUSE ประเทศฟิลิปปินส์  
No. 16349   ฝ่ายธุรการ-การเงิน: ต้อนรับคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนแสนสุขสม  
No. 16312   ฝ่ายธุรการ-การเงิน : ต้อนรับคณะบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์กีฬา  
No. 16234   ฝ่ายธุรการ-การเงิน : ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีพร้อมคณะบุคลากรเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Robotic & AI  
No. 16189   ฝ่ายธุรการ-การเงิน : โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศึกษางานฝ่ายธุรการ-การเงิน  
No. 16037   คณะครูกลุ่มงานนาฏศิลป์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เข้าศึกษาดูงานศูนย์กีฬา  
No. 16036   บุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานฝ่ายกิจกรรม  
No. 15971   ฝ่ายธุรการ-การเงิน : กิจกรรม Open House รอบนักเรียนอนุบาลดารวี  
No. 15910   ฝ่ายธุรการ-การเงิน : คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน  
No. 15879   โครงการ “GEN Sci” พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  
No. 15608   ประมวลภาพกิจกรรม Open House (ป.1 ปีการศึกษา 2565) ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2564  
No. 14489   ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียวและศูนย์การเรียนรู้ฯโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 14464   คณะครูโรงเรียนวรรัตน์ศึกษาศึกษาดูงาน STEM  
No. 14357   อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เข้าติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 14245   แผนการจัดการธุรกิจ : การเยี่ยมชมสถานประกอบการของนักเรียน แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  
No. 14239   Building : นักเรียนโรงเรียน Tanjong Katong Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดลัอมและการลดภาวะโลกร้อนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 14237   แผนการจัดการธุรกิจ : การศึกษาดูงานของนักเรียน แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6  
No. 14212   คณะอาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน  
No. 13176   คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียน