[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 649 อัลบัมภาพ

No. 15627   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564  
No. 15586   ภาพการประชุมผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  
No. 15519   ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 1/2564  
No. 15473   งานร้านค้าฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการทำสัญญาปีการศึกษา2564  
No. 15466   งานบุคคล : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2563  
No. 15448   การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนิเทศการสอน ครั้งที่ 2/2563  
No. 15408   งานบริหารสำนักฯ : การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563  
No. 15365   งานนโยบายและแผน : การประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564  
No. 15284   งานบริหารสำนักฯ : การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563  
No. 15181   งานบริหารสำนักฯ : การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563  
No. 15093   งานบริหารสำนักฯ : การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563  
No. 14999   งานนโยบายและแผน : การประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563  
No. 14955   งานบริหารสำนักฯ : การประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563  
No. 14915   การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2563  
No. 14886   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 4/2566  
No. 14862   การประชุมแผนกปกครอง ครั้งที่ 1/2563  
No. 14785   Music : การประชุมคณะกรรมการงานศูนย์ดนตรี ฝ่ายกิจกรรม ครั้งที่ 3/2563  
No. 14695   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2563  
No. 14689   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  
No. 14635   การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 1/2563