[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 15211   ระดับชั้น ป.2 มอบรางวัลโครงการระเบียบวินัย  
No. 15205   กิจกรรมมอบรางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่1/2563  
No. 15192   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : ทำโมบายโดยใช้ทักษะการปั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่3-6  
No. 15191   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : ปั้นดินน้ำมันในกล่องกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 15190   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : วาดภาพสีน้ำวันฮาโลวีนชั้นประถมศึกษาปีที่2  
No. 15164   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชุน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  
No. 15160   การเลือกกิจกรรมชมรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 15149   กิจกรรมวันพุธนักเรียนระดับชั้นม. 5 รับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ"การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตในยุคโซเชียลด้วยสมาธิปัญญา"  
No. 15145   กิจกรรมวันพุธให้ความรู้และบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 15144   คอร์สศิลปะวันเสาร์:วาดภาพลายเส้น(Drawing) "ภาพการ์ตูนล้อสร้างสรรค์"  
No. 15125   อบรมการสร้างเพจเฟสบุ๊ค เพื่อจัดทำ Art Creative portfolio กลุ่มสาระฯศิลปะ  
No. 15118   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
No. 15103   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : กิจกรรมฝึกเป็นนางแบบ (Make up Artist)  
No. 15102   คอร์สศิลปะวันเสาร์:เทคนิคดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
No. 15090   ระดับชั้น ป.2 มอบรางวัลเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือนกันยายน 2563  
No. 15084   ภาพการมอบรางวัลเด็กดีมีวินัยมีน้ำใจประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
No. 15083   กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 15080   การจัดเตรียมซุ้มแสดงความยินดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
No. 15057   โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 “60 ปี แกรนด์สปอร์ต”  
No. 15036   คอร์สศิลปะวันเสาร์ : เทคนิคดินน้ำมันและแก๊งปั้นหรรษา ชั้นป.1และป.3-6