[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรมต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 375 อัลบัมภาพ

No. 6182   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตภาพยนตร์สั้น" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556  
No. 6179   โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ได้จัดอบรมเรื่อง "การสร้างภาพยนตร์สั้น"  
No. 6147   อบรม "การสอนดนตรีสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"  
No. 6119   ปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556  
No. 6066   ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS แก่บุคลากร  
No. 6062   สัมมนาให้ความรู้ครูเครือข่ายนิเทศ เรื่อง "การนิเทศเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ในวันที่ 7 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2556  
No. 6055   อบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "SMART with ICT : Google Apps and Google SketchUp"  
No. 6051   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิต Animation ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6  
No. 5988   โครงการ สุขภาพที่ดีอยู่มือเรา  
No. 5929   อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2013  
No. 5912   โครงการอบรมครูสอนภาษาจีน เรื่องทักษะการสอนภาษาจีน  
No. 5889   โครงการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษา  
No. 5884   เข้าร่วมสัมนาครูแนะแนวแห่งชาติ  
No. 5830   งานแนะแนว จัดกิจกรรมพัฒนาสุขลักษณะนิสัยกิจวัตรประจำวันที่ดีให้ลูกรัก  
No. 5787   สัมมนาตำแหน่งผู้ร่วมบริหาร หัวข้อ "การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"  
No. 5783   การอบรมคุณธรรม จริยธธรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 5766   งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาสุขลักษณะนิสัยกิจวัตรประจำวันที่ดีให้ลูกรัก  
No. 5763   อบรมเชิงปฎิบัติการความรู้เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น กลุ่มนักเรียน Gifted ระดับ ม.1  
No. 5754   อบรมเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ i-Board  
No. 5745   บรรยากาศ กิจกรรมคาราวานสานศิลป์สู่สถาบันการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ม.4-6