[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 649 อัลบัมภาพ

No. 8526   การประชุมคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 8525   การประชุมคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ครั้งที่ 2/2558  
No. 8524   ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองพบครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 8523   ประชุมหัวหน้าระดับแผนกประถมศึกษา และแผนกมัธยมศึกษา  
No. 8517   ประชุมคุณครูต่างชาติครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 8507   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชุมครั้งที่ 2  
No. 8505   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 2/2558  
No. 8501   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 และ ม.2-6  
No. 8492   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1/2558  
No. 8485   ประชุมผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษครั้งที่ 1/2558  
No. 8477   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558  
No. 8448   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 1/2558  
No. 8447   ภาพการประชุมครูไทย ฝ่าย English program ครั้งที่ 1  
No. 8437   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ครั้งที่ 1/2558  
No. 8426   ประชุมคณะกรรมการระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 1/2558  
No. 8422   ประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
No. 8421   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชุมครั้งที่1 ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558  
No. 8381   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2558  
No. 8311   ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 3/2557  
No. 8264   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 19/2557