[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 8041   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 7/2557  
No. 8018   ประชุมคณะกรรมการสรรหาระบบชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโรงอาหาร ครั้งที่ 4/2557  
No. 8017   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 6/2557  
No. 8010   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 15/2557  
No. 7890   การประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน  
No. 7876   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 14/2557  
No. 7872   ประชุมวางแผนเพื่อฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคารสูง  
No. 7836   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 6/2557  
No. 7822   ประชุมคณะกรรมการสรรหาระบบชําระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโรงอาหาร ครั้งที่ 2/2557  
No. 7818   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2557  
No. 7794   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 13/2557  
No. 7686   ประชุมการบริหารสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำเดือนกันยายน 2557  
No. 7664   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 5/2557  
No. 7663   การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมุฑิตาจิต 99 ปี ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน  
No. 7646   ภาพการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ (ประเทศอังกฤษ)  
No. 7628   ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดนตรี ฝ่ายกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1/2557  
No. 7620   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 12/2557  
No. 7618   การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีมุฑิตาจิต 99 ปี ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน  
No. 7617   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 11/2557  
No. 7509   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 5/2557