[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรมต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 375 อัลบัมภาพ

No. 5197   อบรมหลักสูตร “การดาวน์โหลดไฟล์จาก Youtube และ การแปลงไฟล์ด้วย โปรแกรม Format Factory”  
No. 5109   ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รอบภายใน ระดับประถมศึกษา  
No. 5104   อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 เบื้องต้น 2 ก.พ.56  
No. 4990   งานสัมมนาประวัติศาสตร์ หัวข้อ "การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนในสายตานักประวัติศาสตร์"  
No. 4967   การสัมมนาบรรเลงดนตรีประกอบการบรรยาย เรื่อง"มหัศจรรย์แห่งดนตรี"  
No. 4903   นักเรียนชมรม ACT Media เข้าร่วม Workshop โครงการฮอตสกอร์ สปอร์ต คอลัมนิสต์ ซีซั่น 1 โดย PTT  
No. 4863   การอบรมการใช้อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น  
No. 4856   การอบรมเรื่อง การใช้ Tablet เบื้องต้น สำหรับบุคลากรระดับชั้น ป.1 และผู้เกี่ยวข้อง  
No. 4776   การประชุมนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2  
No. 4740   อบรมการถ่ายภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555  
No. 4721   ACT-Bell In-Service Training Semester 1/2012  
No. 4710   อบรมถ่ายภาพและอบรมการทำหนังสั้น ในงาน PANTIP PHOTO & SHOT FILM X-GEN 2012  
No. 4520   สัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
No. 4446   อบรมหลักสูตร "การตรวจเช็คและกำจัดไวรัสเบื้องต้น"  
No. 4374   กิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  
No. 4373   กิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
No. 4372   กิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 4300   สัมมนาอาจารย์เชิงปฏิบัติการแข่งขันครอสเวริ์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุ แห่งประเทศไทย  
No. 4245   ฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ จัดอบรมการใช้ตำรากลางมูลนิธิฯ ใน 5 รายวิชา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555  
No. 4238   สร้างทีมวิทยากรครูคาทอลิกในโรงเรียนเป็น "ผู้นำยุวธรรมทูต"