[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 670 อัลบัมภาพ

No. 8264   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 19/2557  
No. 8256   ภาพการประชุมครูไทยฝ่าย English Program เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ EP Summer Course 2015  
No. 8209   ประชุมครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 8198   ประชุมคณะกรรมการการกุศลเพื่อเด็กพิการ ครั้งที่ 1/2557  
No. 8188   ประชุมคณะกรรมการสรรหาระบบชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโรงอาหาร ครั้งที่ 6/2557  
No. 8125   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 16/2557  
No. 8112   ประชุมคณะกรรมการสรรหาระบบชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโรงอาหาร ครั้งที่ 5/2557  
No. 8078   การประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 2  
No. 8050   ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2557  
No. 8044   การประชุมคณะกรรมการสมาคมผุ้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 6/2557  
No. 8041   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 7/2557  
No. 8018   ประชุมคณะกรรมการสรรหาระบบชำระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโรงอาหาร ครั้งที่ 4/2557  
No. 8017   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 6/2557  
No. 8010   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 15/2557  
No. 7890   การประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน  
No. 7876   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 14/2557  
No. 7872   ประชุมวางแผนเพื่อฝึกซ้อมการหนีไฟจากอาคารสูง  
No. 7836   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 6/2557  
No. 7822   ประชุมคณะกรรมการสรรหาระบบชําระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโรงอาหาร ครั้งที่ 2/2557  
No. 7818   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2557