[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรมต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 375 อัลบัมภาพ

No. 4214   อบรมหลักสูตร “การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม iMovie เบื้องต้น”  
No. 4198   การอบรมนักกีฬาโครงการพิเศษ  
No. 4155   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางและการใช้งานระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2555"  
No. 4144   ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดอบรมนักเรียนประดับชั้นประถมศึกษา  
No. 4143   การประชุมเปิดปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
No. 4142   อบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
No. 4141   ภราดาศราวุธ ยุชมภู ให้การอบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
No. 541   การอบรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์และการใช้งาน MS-Windows XP อย่างง่าย วันที่ 2 กันยายน 2551 เวลา 13.00 น.-14.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 อาคารอัสสัมชัญ  
No. 535   การอบรมบุคลากรกลุ่มสาระ ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีในการสร้างข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 27-28 สิงหาคม 2551 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4  
No. 534   การพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
No. 507   การอบรมลูกเสือจราจรและสารวัตรจราจร  
No. 499   ภาพบรรยากาศการเรียนคำสอนนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
No. 455   การอบรมการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม POWER POINT (Level 1)รุ่นที่ 1  
No. 453   การอบรมระบบSWIS ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
No. 445   การอบรมการใช้งานระบบ SWISS ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
No. 437   อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6  
No. 420   การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) สำรอง-สามัญ ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร)  
No. 368   อบรมนักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งนักเรียน  
No. 361   การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา (BSG.) ประจำปีการศึกษา 2551 รุ่นที่ 6  
No. 323   อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3