[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 11597   กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 11592   การฝึกปฏิบัติรายงานตัวเข้าฐานกิจกรรม วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ม.2  
No. 11573   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ  
No. 11544   กิจกรรมวันอัสสัมชัญ "เทิดเกียรติแม่พระยกขึ้นสวรรค์"  
No. 11536   ตัวแทนผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บริจาคเงินกิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา  
No. 11522   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มิสวิลาวรรณ ผลสุทธิ์  
No. 11496   การทำสูทกรรมในวิชาลูกเสือและเนตรนารี ม.2  
No. 11494   การให้คำปรึกษาผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
No. 11493   การเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/ 2560  
No. 11492   งานหลักสูตรและนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ : อบรมการทำเอกสารหลักสูตร และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูไทย แผนการเรียน English Program  
No. 11478   การประสานงาน และการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  
No. 11472   ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล "เพชรน้ำเอก" รับมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว จัดโดยกรุงเทพมหานคร  
No. 11451   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมารดา มิสณัฏฐกันย์ เกษมทรัพย์  
No. 11439   พิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  
No. 11423   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มิสปุณฑริกา ยอดแก้ว  
No. 11411   กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560  
No. 11399   กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
No. 11397   มอบรางวัลเด็กดีมีวินัย-มีน้ำใจของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  
No. 11387   กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 11384   CC60-ปรับปรุงและขยายการบริการสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ณ บ้านพักภราดา