[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 667 อัลบัมภาพ

No. 6466   การประชุมคณะกรรมการสัมพันธ์ชุมชน และคณะกรรมการพิจารณาทุนลวสุต  
No. 6425   การประชุมเตรียมงาน วัันวิชาการ  
No. 6419   การประชุมคณะกรรมการจัดงานคริสต์มาสแฟร์ ครั้งที่ 2  
No. 6416   การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาโรงพิมพ์จัดทำหนังสืออนุสรณ์  
No. 6399   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 6396   ประชุมกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2556  
No. 6395   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
No. 6393   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 14/2556  
No. 6383   การประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 10/2556  
No. 6341   ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ฝ่าย English Program ประจำปีการศึกษา 2556  
No. 6340   ประชุมพิจารณาบริษัททำสนามหญ้าเทียม  
No. 6331   ประชุมบุคลากรเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2556  
No. 6327   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 8/2556  
No. 6271   พิธีเปิดการนิเทศการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556  
No. 6266   ฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตรและนิเทศการสอนประชุมครู 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการนิเทศการสอนจากหน่วยงานภายนอก  
No. 6261   ประชุมเตรียมงานวันวิชาการและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสาระ  
No. 6260   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 13/2556  
No. 6241   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 8 / 2556  
No. 6225   ประชุมคณะครูฝ่าย English Program  
No. 6209   ประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 9/2556