[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 6014   การประชุมคณะกรรมการสอนเสริม ครั้งที่ 3/2556  
No. 6008   ประชุมคณะกรรมการงานอภิบาล 1/2556  
No. 5996   การประชุมครูฝ่าย English Program  
No. 5972   ประชุมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2556  
No. 5959   การประชุมนักเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 5952   ประชุมคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 6  
No. 5944   การประชุมคณะกรรมการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 7/2556  
No. 5936   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 5/2556  
No. 5933   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2556  
No. 5932   ประชุมชี้แจงข้อมูลการจัดการเรียนการสอน October Course รูปแบบใหม่ให้พนักงานขับรถตู้ของโรงเรียน  
No. 5927   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 9/2556  
No. 5925   การประชุมประชุมคณะกรรมการโครงการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย, โครงการจัดซื้อเครื่อง Projector ห้องเรียน และ โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server)  
No. 5924   ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2556  
No. 5923   ประชุมครูที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักเรียน October Course และ Extreme Sat ณ ห้องการเงิน  
No. 5922   ประชุมสอนเสริม October Course และ Extreme Sat คุณครูผู้สอนวิชาการ  
No. 5921   ประชุมสอนเสริม October Course และ Extreme Sat คุณครูผู้สอนกิจกรรม  
No. 5920   ประชุมสอนเสริม October Course และ Extreme Sat คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 5911   ประชุมครูไทยฝ่าย English Program  
No. 5898   ประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556 (โรงเรียนในเครือฯ)  
No. 5897   ประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬำครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556