[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 1103 อัลบัมภาพ

No. 11382   IEP : ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษประจำเดือนมิถุนายน2560  
No. 11378   กิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
No. 11349   นักเรียนระดับชั้น ม.2 ฝึกซ้อมการเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี  
No. 11348   นิเทศการสอนแผนการเรียน English Program  
No. 11344   ฉลองศาสนาม "เปาโล" ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย  
No. 11338   CC60-ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล  
No. 11333   กุหลาบเวียงพิงค์ ด้วยรักและภักดี ถวายในหลวง ร.๙  
No. 11321   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดา มิสณัฏฐกันย์ เกษมทรัพย์  
No. 11313   CC60-ติดตั้งโปรเจคเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล  
No. 11312   CC60-ปรับปรุงบอร์ด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล  
No. 11266   Happy Feast Day " Anthony of Padua" ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 11261   เรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์ กิจกรรมสายสัมพันธ์ฯ ม.2  
No. 11260   การประชุมกิจกรรมสายสัมพันธ์ฯ ม.2 ครั้งที่ 1/2560  
No. 11250   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560  
No. 11244   CC60-ขยายระบบเครือข่าย Fiber Optic อาคาร Alexis Music Building  
No. 11242   ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของบิดามิสนฤมล น้อยอิ่ม  
No. 11232   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
No. 11225   CC60-ดำเนินการปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่ายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 4 อาคารราฟาแอล  
No. 11221   การป้องกันและดูแลเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับ ม.2  
No. 11215   ผู้อำนวยการพบนักเรียนคาทอลิก การเรียนคำสอน รับศีลอภัยบาป และมิสซาวันศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน 2560