[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 5853   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 4/2556  
No. 5852   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2556  
No. 5843   ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2556  
No. 5842   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2556  
No. 5841   ประชุมคณะกรรมการสอนเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่6/2555  
No. 5840   ฝ่ายวิชาการประชุมร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2556  
No. 5839   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2556  
No. 5785   ผู้อำนวยการให้ขวัญและกำลังใจกับนักกีฬาครูอัสสัมชัญ4สถาบัน  
No. 5780   ประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิด ครั้งที่ 2  
No. 5776   การประชุมครูไทยฝ่าย English Program ครั้งที่ 3  
No. 5757   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2556  
No. 5743   ประชุมสรุปการไปนิเทศศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
No. 5709   ประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิด  
No. 5696   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 6/2556  
No. 5684   ประชุมการไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2556  
No. 5683   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและนักเรียน ครั้งที่ 1/2556  
No. 5682   การประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแฟ้มผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  
No. 5681   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงโขน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2556  
No. 5670   การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและเลือกตั้งประธานเครือข่ายปี 2556  
No. 5652   การประชุมคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย