[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 670 อัลบัมภาพ

No. 6241   ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 8 / 2556  
No. 6225   ประชุมคณะครูฝ่าย English Program  
No. 6209   ประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 9/2556  
No. 6187   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 12/2556  
No. 6174   ประชุมคณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 8/2556  
No. 6165   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 7/2556  
No. 6057   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 11/2556  
No. 6031   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 10/2556  
No. 6025   ประชุุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 4/2556  
No. 6019   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 6/2556  
No. 6014   การประชุมคณะกรรมการสอนเสริม ครั้งที่ 3/2556  
No. 6008   ประชุมคณะกรรมการงานอภิบาล 1/2556  
No. 5996   การประชุมครูฝ่าย English Program  
No. 5972   ประชุมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2556  
No. 5959   การประชุมนักเรียน English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 5952   ประชุมคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 6  
No. 5944   การประชุมคณะกรรมการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 7/2556  
No. 5936   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 5/2556  
No. 5933   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2556  
No. 5932   ประชุมชี้แจงข้อมูลการจัดการเรียนการสอน October Course รูปแบบใหม่ให้พนักงานขับรถตู้ของโรงเรียน