[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 649 อัลบัมภาพ

No. 5743   ประชุมสรุปการไปนิเทศศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
No. 5709   ประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิด  
No. 5696   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 6/2556  
No. 5684   ประชุมการไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2556  
No. 5683   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูและนักเรียน ครั้งที่ 1/2556  
No. 5682   การประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแฟ้มผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น  
No. 5681   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแสดงโขน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1/2556  
No. 5670   การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและเลือกตั้งประธานเครือข่ายปี 2556  
No. 5652   การประชุมคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 5648   ประชุมคณะบุคลากรใหม่ และนักศึกษาฝึกสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชียร์กีฬา  
No. 5645   ประชุมฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  
No. 5644   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2556  
No. 5643   ประชุมชี้แจงการเรียนสอนเสริม คาบ 9 ครั้งที่ 1/2556  
No. 5639   ประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 1  
No. 5621   ประชุมคณะกรรมการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 4/2556  
No. 5599   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2556  
No. 5589   ประชุมฝ่ายวิชาการ  
No. 5577   ประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
No. 5557   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 3/2556  
No. 5553   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2556