[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 5648   ประชุมคณะบุคลากรใหม่ และนักศึกษาฝึกสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเชียร์กีฬา  
No. 5645   ประชุมฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  
No. 5644   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2556  
No. 5643   ประชุมชี้แจงการเรียนสอนเสริม คาบ 9 ครั้งที่ 1/2556  
No. 5639   ประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 1  
No. 5621   ประชุมคณะกรรมการระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 4/2556  
No. 5599   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2556  
No. 5589   ประชุมฝ่ายวิชาการ  
No. 5577   ประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
No. 5557   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 3/2556  
No. 5553   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2556  
No. 5552   ประชุมงานจัดซื้อ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556  
No. 5551   วิชาการสัญจรพบคุณครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1/56  
No. 5550   วิชาการสัญจรพบคุณครูบูรณาการ ครั้งที่ 1/56  
No. 5546   ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรและนิเทศการสอน ครั้งที่ 1/2556  
No. 5542   งานแนะแนวจัดโครงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556  
No. 5508   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2556  
No. 5494   ประชุมคณะกรรมการตัดเครื่องแบบและรถรับส่งนักศึกษาวิชาทหาร  
No. 5458   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 2/2556  
No. 5455   ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556