[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 667 อัลบัมภาพ

No. 5923   ประชุมครูที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักเรียน October Course และ Extreme Sat ณ ห้องการเงิน  
No. 5922   ประชุมสอนเสริม October Course และ Extreme Sat คุณครูผู้สอนวิชาการ  
No. 5921   ประชุมสอนเสริม October Course และ Extreme Sat คุณครูผู้สอนกิจกรรม  
No. 5920   ประชุมสอนเสริม October Course และ Extreme Sat คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 5911   ประชุมครูไทยฝ่าย English Program  
No. 5898   ประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556 (โรงเรียนในเครือฯ)  
No. 5897   ประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬำครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556  
No. 5853   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 4/2556  
No. 5852   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2556  
No. 5843   ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2556  
No. 5842   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2556  
No. 5841   ประชุมคณะกรรมการสอนเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่6/2555  
No. 5840   ฝ่ายวิชาการประชุมร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2556  
No. 5839   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2556  
No. 5785   ผู้อำนวยการให้ขวัญและกำลังใจกับนักกีฬาครูอัสสัมชัญ4สถาบัน  
No. 5780   ประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิด ครั้งที่ 2  
No. 5776   การประชุมครูไทยฝ่าย English Program ครั้งที่ 3  
No. 5757   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2556  
No. 5743   ประชุมสรุปการไปนิเทศศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  
No. 5709   ประชุมคณะกรรมการโครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิด