[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 640 อัลบัมภาพ

No. 5451   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2556  
No. 5449   ประชุมอาจารย์พิเศษ ครั้งที่ 1/56  
No. 5447   ประชุมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3/2556  
No. 5441   ประชุมฝ่ายวิชาการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556  
No. 5439   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ครั้งที่ 1/2556  
No. 5420   ประชุมคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 3 / 2556  
No. 5408   ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำการตรวจนิเทศ ครั้งที่ 1  
No. 5399   สัมมนาบุคลากร ศูนย์ดนตรี ฝ่ายกิจการพิเศษ  
No. 5397   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2556  
No. 5390   ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนและครูในการจัดนิทรรศการถวายรายงานการนำเสนอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
No. 5388   การประชุมฝ่าย English Program  
No. 5387   การประชุมครูไทยฝ่าย English Program ครั้งที่ 1  
No. 5386   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 1/2556  
No. 5379   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 / 2556  
No. 5364   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2556  
No. 5362   การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2556  
No. 5361   ประชุมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร  
No. 5360   ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานรับเสด็จฯ (ฝ่ายจัดนิทรรศการ)  
No. 5358   ประชุมคณะกรรมการสอนเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่1/2556  
No. 5357   ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556