[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การสัมมนาดูงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 101 อัลบัมภาพ

No. 9258   โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงานระบบปรับอากาศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 9161   ฝ่ายอาคารเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 4  
No. 9128   งานแนะแนว นำนักเรียนขมรมเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
No. 8863   ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
No. 8858   ภาพการสัมมนา Team Building Activity คณะครูฝ่าย English Program  
No. 8739   นักเรียนชมรม ACT MEDIA และทีมงานประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า โซลาร์โก จังหวัดนครปฐม  
No. 8441   สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2558  
No. 8344   ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานฯ และอุทยานส่ิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
No. 8339   บุคลากรหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานใน การจัดงาน "Commart Summer Sale 2015" วันที่ 20 มี.ค.58  
No. 8331   สัมมนาฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557  
No. 8301   หลักสูตรระยะสั้นสัปดาห์ที่ 5-8 ณ เมือง Hyderabad, India  
No. 7993   ฝ่ายกิจการพิเศษ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการจัดการกีฬา  
No. 7982   สัมมนาบุคลากรบัญชี-การเงิน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
No. 7980   การเข้าร่วมกิจกรรม Young Ambassador For Chemistry ของฝ่าย English Program  
No. 7942   ประชุมรับทราบแบบประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  
No. 7912   บุคลากรหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานใน การจัดงาน "Commart Comtech Thailand 2014"  
No. 7847   การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 3-4 ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย  
No. 7777   ทุนเรียนหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ Hyderabad ประเทศอินเดีย  
No. 7688   ฝ่ายกิจการพิเศษ ดูงานโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5  
No. 7679   การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต"