[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การประชุมหน่วยงานต่าง ๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 667 อัลบัมภาพ

No. 14559   ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 5/2562  
No. 14462   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 13/2562  
No. 14314   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2562  
No. 14296   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 11/2562  
No. 14210   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 9/2562  
No. 14161   ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 4/2562  
No. 14146   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2562  
No. 14134   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562  
No. 14124   ประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
No. 14083   การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือบุคลากร ครั้งที่ 1/2562  
No. 14050   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 8/2562  
No. 14020   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 7/2562  
No. 14019   การประชุมครูส่งผลงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
No. 14004   ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 3/2562  
No. 13994   ภาพการประชุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ  
No. 13914   การประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (กรณีพิเศษ)  
No. 13875   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 6/2562  
No. 13845   ประชุมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 5/2562  
No. 13842   การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  
No. 13841   ประชุมพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2/2562